Barcarozsnyó

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
2/10

A Vidom­bár-patak part­ján fek­szik a barca­rozs­nyói vár, Erdély leg­na­gyobb paraszt­vá­ra. Rozs­nyó váro­sá­nak lakói egy­ko­ron egy való­sá­gos falut épí­tet­tek az erős falak közé, ahogy kell: temp­lom­mal, isko­lá­val és 80 lakó­ház­zal. Aztán ha sereg köze­le­dett, csak fel­köl­töz­tek az ide­ig­le­nes lakó­épü­le­tek­be és szé­pen kivár­ták, míg a veszély elvo­nul. Utol­já­ra 1848-ban volt erre szük­sé­gük, ami­kor éppen Bem apó sere­ge elől kel­lett ide­me­ne­kül­ni­ük. Ma már kato­nák helyett turis­ták hada ost­ro­mol­ja a sza­bály­ta­lan alap­raj­zú várat, ami ked­ve­ző fek­vé­se miatt is nép­sze­rű, hisz fala­i­ról remek a kilá­tás a Bar­ca­ság­ra és a kör­nye­ző hegyek­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: