Barcaföldvári vár

Barcaföldvári vár

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
2/10

Bar­ca­föld­vá­ron állt egy­kor a Német Lovag­rend fő vára, a Mari­en­burg. A ’70-es évek­ben a vár nagy része egy föld­ren­gés áldo­za­ta lett. Nem­rég újí­tot­ták fel, de a vár már csak nyo­mok­ban hason­lít egy­ko­ri önma­gá­ra.

Ha II. And­rás nem hajít­ja ki a nagy­ra­vá­gyó lova­go­kat, Föld­vár az önál­ló pápai teu­ton állam fővá­ro­sa lett vol­na. A tatár­dú­lás után IV. Béla épí­tet­te újjá, majd Zsig­mond király tar­tott ország­gyű­lést falai között. A sok ost­ro­mot meg­élt Föld­vár­nak a leg­újabb kor átko­zott sze­re­pet szánt, hiszen itt talál­ha­tó a II. világ­há­bo­rú egyik leg­ke­gyet­le­nebb halál­tá­bo­ra, ahol ren­ge­teg magyar és német kato­na halt meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: