Bánffyhunyad

Uticélok / Erdély / Kalotaszeg
Nehézségi szint:
2/10

Ha átmegy az ember a Király­há­gón, hamar a Bán­ffy­hu­nya­di-fenn­sík­ra ér, amely­nek köz­pont­já­ban a főút men­tén fek­szik Kalo­ta­szeg köz­pont­ja, egy­ben egyet­len váro­sa, Bán­ffy­hu­nyad. A Bán­ffy csa­lád ősi bir­to­ka 100 éve még 90%-ban magyar anya­nyel­vű volt, ma viszont tíz­ezer lakó­já­nak már csak alig egy­har­ma­da magyar. Kalo­ta­szeg­re jel­lem­ző­en ők szin­te mind refor­má­tu­sok. Val­lá­su­kat a főté­ren emel­ke­dő impo­záns Árpád kori góti­kus temp­lom­ban gya­ko­rol­hat­ják.

Hazajáró epizódban szerepelt: