Baj-havas gerince

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
5/10

Átkel­ve az Azu­ga-pata­kon, a kék három­szög jel­zést követ­ve for­rás­vi­dé­ké­re, a Baj-havas gerin­cé­re, a Tigáj-havas­ra vezet az út a mere­dek emel­ke­dőn.

A ren­ge­teg rit­kul­ni kezd, az egy­re szé­le­sebb­re nyí­ló tisz­tá­sok­ról a fenyők között a Nagy­kő-havas hófe­hér szik­lái, köz­tük a jel­leg­ze­tes Írott­kő látha­tó. A mező­ha­vas csú­csán, a Tigá­jon érjük el a főge­rin­cet. A nyi­tott, szé­les pla­tó min­den irány­ban maku­lát­lan kilá­tást nyújt, majd tovább­ha­lad­va elér­jük a Tót­pál-hava­sát. A főge­rin­cen foly­tat­va utun­kat a havas leg­ma­ga­sabb orma, a Neamt-csúcs felé.

Hazajáró epizódban szerepelt: