Bágyon

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

Régi tekin­té­lyét jel­zi, hogy Ara­nyos­szék 1651-től 200 esz­ten­dőn át huszon­hat­szor tar­tot­ta itt köz­gyű­lé­se­it, csak a ’48–49-es sza­bad­ság­harc után lett az új szék­he­lye Fel­vinc.

A hagyo­má­nyo­san zöld­ség­ter­mesz­tés­sel fog­lal­ko­zó bágyo­ni­ak a refor­má­ció ide­jén előbb refor­má­tu­sok, majd uni­tá­ri­u­sok let­tek, soká­ig a kör­nyék leg­erő­sebb uni­tá­ri­us egy­ház­köz­sé­gét alkot­ták. A közép­ko­ri ere­de­tű temp­lom áll­vá­nyo­zá­sa, tata­ro­zá­sa jel­zi, van miért és kiért meg­újí­ta­ni Isten házát.

Hazajáró epizódban szerepelt: