Bágy

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Bágy refor­má­tus szi­get az uni­tá­ri­us fal­vak között. Temp­lo­muk fel­újí­tá­sa­kor, 2013-ban egy közép­kor­ból szár­ma­zó került elő magyar rovás fel­irat­tal. Úgy tűnik, egy bizo­nyos Urbán Ban­dó hagy­ta örö­kül az utó­kor­nak.

A falu fölött emel­ke­dik az egész Homo­ród men­te domb­vi­dé­két ura­ló Vár­hegy. Az Apa­fi Mihály erdé­lyi feje­de­lem paran­csá­ra 1661-ben a török és tatár táma­dá­sok ellen épí­tett vár­ból per­sze mára sem­mi sem maradt. Pedig ost­ro­mot sosem szen­ve­dett, csak magá­nyos elha­gya­tott­sá­gá­ban ros­kadt össze az idő súlya alatt. Még­is érde­mes fel­ka­pasz­kod­ni a tető­re, hisz innen belát­ha­tó az egész kör­nyék: távol a beha­va­zott Har­gi­ta vul­ká­ni vonu­la­ta.

Hazajáró epizódban szerepelt: