Ayers Rock (Uluru)

Uticélok / Ausztrália
Nehézségi szint:
1/10

Auszt­rá­lia egyik leg­is­mer­tebb nem­ze­ti jel­ké­pe az Ayers-szik­la, vagy ahogy az ősla­ko­sok hív­ják: Uluru lekop­ta­tott tanú­he­gye. A szi­get­sze­rű­en kiemel­ke­dő szik­la­for­má­ció egy ősré­gen itt húzó­dott hegy­lánc marad­vá­nya.

A nagy, vörös szik­la külön­le­ges­sé­ge, hogy a nap külön­bö­ző idő­sza­ka­i­ban ide­eső fény hatá­sá­ra úgy tűnik, mint­ha vál­toz­tat­ná a szí­nét. Érde­mes kör­be­jár­ni a 10 km kerü­le­tű szik­la­töm­böt.

1873-ban Wil­li­am Gos­se fedez­te fel és nevez­te el Dél-Auszt­rá­lia akko­ri főkor­mány­zó­ja, Sir Hen­ry Ayers tisz­te­le­té­re az ősla­ko­sok által Uluru­nak neve­zett szik­lát.

Az abori­gi­nal ősla­ko­sok is évez­re­dek óta szent hely­ként tisz­te­lik az Ulurut.

Hazajáró epizódban szerepelt: