Asztag-kő

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

Az Asz­tag-kő felé túráz­va egy kis tisz­tá­son erdei házi­kó esik utunk­ba. A ház tulaj­do­no­sa, Olti Lász­ló és a felcsí­ki szé­ke­lyek itt is nagy sze­re­tet­tel lát­ják a meg­fá­radt ván­dort.

A ház alatt nem sok­kal talál­ha­tó az Asz­tag-kő. Felet­te erdei múze­um vár­ja a kör­nyék élő­vi­lá­gá­ra kíván­csi láto­ga­tó­kat.

Az Asz­tag-kő vul­ká­ni kép­ződ­mé­nyé­től egész Csík­or­szág elénk tárul.

Hazajáró epizódban szerepelt: