Aranyosfői jégbarlang

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

Erdély leg­na­gyobb jég­bar­lang­já­nak ötven méte­res mély­ség­ben húzó­dó bejá­ra­tá­hoz mere­dek vas­lép­cső vezet. Az akna alján nyá­ron sem nagyon halad­ja meg a fagy­pon­tot a hőmér­sék­let, így élhe­tett túl olva­dás nél­kül több mint 3000 évet a Nagy-terem pad­ló­ját alko­tó, több mint 3000 négy­zet­mé­ter felü­le­tű, és jó 20 méter vas­tag­sá­gú jég­tömb. A Nagy-terem­ből nyí­lik a bar­lang leg­lát­vá­nyo­sabb ter­me, a Temp­lom. A kiter­jedt üreg­rend­szer alsóbb régi­ói viszont már csak külön enge­déllyel és kötél­tech­ni­ká­val láto­gat­ha­tók.

Hazajáró epizódban szerepelt: