Áprily-kút és Rapsonné vára

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
3/10

Szin­te csak a Rap­son­né várá­hoz igyek­vő ván­do­rok halad­nak át Illyés­me­zőn. A falu fölött a hegyek legen­dá­it a völ­gyek népé­hez eljut­ta­tó Juhod-pata­kát követ­jük. Aztán kiérünk egy tág mező­re, ahol az Áprily-kút vízé­ből olt­juk szom­jun­kat. A ter­mé­szet nagy köl­tő­je nagyon sze­ret­te és sok­szor meg is éne­kel­te a vidé­ket. Áprily ösvé­nyén hato­lunk be a nap­fé­nyes bükk­er­dő­be, a vár gerin­cé­re.

Aki Rap­son­né várá­hoz jön, ne vár­jon vas­kos fala­kat, díszes marad­vá­nyo­kat. Alig pár itt felej­tett kőda­rab emlé­kez­tet a lova­gok korá­ra. Rap­son­né vára talán az Árpád-kor­ban, a tatár­já­rás ide­jén épült, a bucsi­ni átjá­ró, a Kis-Kükül­lő völ­gye és Sóvi­dék védel­mé­re, de úgy tart­ják, nem érte meg az Árpád-ház kiha­lá­sát. Évszá­za­dok óta hál­ni jár belé a lélek, még­is, hiá­ba let­tek már az enyé­sze­té falai, legen­dái tovább hor­doz­zák emlé­két.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: