Anna Panzió — Zenta

Anna Panzió — Zenta

Uticélok / Délvidék / Bácska

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból félpanzióval: 10%

Gyerekkedvezmény: 12 éves kor alatt 50% a szállás árából.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Vörös Attila

24400 Zenta
Radnóti Miklós 46.
(Szerbia)

GPS: 45.93498, 20.07454

Telefonszám:

00 381 63 535 262

Weboldal:

http://www.ana-panzio.com/

E-mail:Zen­ta Dél­vi­dék észa­ki részén, a szerb-magyar határ­tól 42 km-re dél­re, a Tisza jobb part­ján fek­szik. A 283,5 km² terü­le­tű köz­ség­ben 26000 lakos él. Zen­ta köz­ség­hez négy falu tar­to­zik: Fel­ső­hegy, Boga­ras, Tor­nyos és Kevi. A köz­ség köz­pont­já­ban, Zen­tán vár­ja ven­dé­ge­it az Anna Pan­zió.

Az Anna pan­zióban falu­si mil­liő és minő­sé­ges szol­gál­ta­tás vár­ja a ven­dé­ge­ket. A 19 han­gu­la­to­san beren­de­zett szo­ba (négy­ágyas, három­ágyas, pót­ágyaz­ha­tó, két­ágyas és fran­cia ágyas szo­bá­ink van­nak), saját für­dő­szo­bá­val és közös tea­kony­há­val, vala­mint kábel­té­vé­vel és kor­lát­lan inter­net­hasz­ná­lat­tal áll a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re. A ven­dég­ház remek válasz­tás csa­lá­dok­nak, bará­ti tár­sa­sá­gok­nak, cégek kép­vi­se­lő­i­nek a nyu­godt kör­nye­zet­ben való idő­töl­tés­re.

Az Anna pan­zió Élmény­ud­va­ra barát­sá­gos, falu­si­as kör­nye­ze­tet nyújt. Csa­lá­di ünne­pek, ven­dég­sé­gek hely­szí­ne­ként, legyen az szü­le­tés­nap, bal­la­gás, első­ál­do­zás, bér­mál­ko­zás, osz­tály­ta­lál­ko­zó. A pan­zió 50 főre fel­sze­relt han­gu­la­tos udvar­he­lyi­sé­ge és gril­le­ző kony­há­ja a jó válasz­tás.

Zen­ta és kör­nyé­ke, Fel­ső­hegy vala­mint Csó­ka a sző­lős- és gyü­möl­csös­ker­tek vidé­ke. Az Anna pan­zi­ó­ban boros­pin­ce nyújt han­gu­la­tos szín­he­lyet, kényel­mes és kel­le­mes teret 10–12 fő ülő­ven­dég szá­má­ra helyi borok kós­to­lá­sá­hoz, pálin­ká­zás­hoz, étke­zés­hez és jó beszél­ge­té­sek­hez. A pin­ce télen-nyá­ron közel állan­dó, hűvös hőmér­sék­le­té­vel biz­to­sít fel­üdü­lést.