Nemesi-vízesés

Nemesi-vízesés

Uticélok / Erdély / Torda-Aranyos
Nehézségi szint:
4/10

Az Erdé­lyi-érc­hegy­sé­get észak­ról kerü­lő Kis-Ara­nyos völ­gye szem­re­va­ló, békés tájék. Az Alsó­vid­ra köz­ség­hez tar­to­zó Neme­si falu hatá­rá­ban, egy meg­tö­rő pla­tó lép­cső­jén varázs­la­tos víz­esés zuhog le, mész­tu­fa gátat épít­ve. Szem­közt a víz­esés­sel egy másik neve­ze­tes ter­mé­sze­ti rit­ka­ság, az úgy­ne­ve­zett Csi­ga­hegy évmil­li­ók emlé­ke­it őrzi. Első pil­lan­tás­ra nem tűnik külön­le­ges­nek, de ha köze­lebb­ről meg­néz­zük, szik­lá­i­ba 35 féle puha­tes­tű kövült bele, ősi föld­tör­té­ne­ti korok lenyo­ma­ta­ként. Talán a kis Jan­ku is lejárt néha meg­már­tóz­ni a víz­esés­ben vagy meg­kö­ve­se­dett csi­gát gyűj­te­ni, mielőtt jogász­hall­ga­tó lett Buda­pes­ten. Mert itt, Vid­rán, ebbe a békés tájék­ba szü­le­tett bele a később nép­ir­tó paraszt­ve­zér­ként hír­hed­té vált Avram Ian­cu.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a víz­esés.
Magas­ság: 705 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: a Csi­ga­hegy felől (600 méter; 10 perc; 60 méter szint­emel­ke­dés).

 

Hazajáró epizódban szerepelt: