A Völgy

A Völgy

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállás árából: 10%

Minden HHTE tag +1 fő részére

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Szabó Klaudia

98035 Gömörpéterfala
Gömörpéterfala 174.
(Szlovákia)

GPS: 48.18697, 20.02082

Telefonszám:

00 421 911 615 896


E-mail:A fel­vi­dé­ki Völgy (koráb­bi nevén Baran­ta® Völgy) elsőd­le­ge­sen a szer­ves magyar művelt­ség fej­lő­dé­se és lát­ta­tá­sa szá­má­ra biz­to­sít teret, vala­mint prog­ram­kí­ná­la­tá­val és tevé­keny­sé­gé­vel főleg, de nem kizá­ró­lag a magyar nem­zet­tu­dat­ban gon­dol­ko­dók szá­má­ra szol­gál talál­ko­zó­hely­ként.

Ünne­pek, ese­mé­nyek, szo­bor­park túrák, tan­fo­lya­mok, elő­adá­sok hely­szí­ne.

Szál­lás­le­he­tő­sé­gek:

  • Közös­sé­gi szál­lás

2 db, egyen­ként 6 illet­ve 14 főnek helyet adó közös­sé­gi szál­lás elő­adó- és kéz­mű­ves terem­mel, közös zuhany­zó­val. Elő­adá­sok­hoz pro­jekt­ort tudunk biz­to­sí­ta­ni.

  • Könyv­tár­szo­ba

2 x 2 ágyas szo­ba régi­es han­gu­lat­ban, kály­há­val, sok-sok könyv­vel kör­be­vé­ve. A két szo­bá­hoz közös zuhany­zó tar­to­zik.

  • Völgy­ház

4 szo­ba, össze­sen 11 fő részé­re 2 kemen­cé­vel, spar­hert­tal, közös­sé­gi résszel. Az alsó két szo­bá­hoz önál­ló mos­dó tar­to­zik, a fel­ső két szo­bá­hoz egy közös.