A Fiság menti falvak (Csíkbánfalva, Csíkszentgyörgy, Csíkmenaság)

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

A Fiság patak völ­gye bizony már jó ezer éve be van népe­sül­ve szé­kely magya­rok­kal, így szin­te min­den falu­ra, így Bán­fal­vá­ra is jut egy neve­ze­tes egy­há­zi emlék.

De ilyen a köz­ség­köz­pont, Csík­szent­györgy góti­kus vár­temp­lo­ma is, falán sár­kány­ölő Szent György fres­kó­já­val. A falu azért is neve­ze­tes, mert a kuruc-labanc hábo­rúk ide­jén a gyu­la­fe­hér­vá­ri kato­li­kus püs­pök­ség 1703-ban ide húzó­dott a pro­tes­táns kuru­cok elől, így lett Szent­györgy egy idő­re az erdé­lyi püs­pök­ség szék­he­lye, a püs­pök pedig a falu szü­löt­te, Illyés And­rás.

Ő volt az, aki a köz­ség fölöt­ti domb­ra 300 éve, fel­épí­tet­te a pósa­he­gyi Nagy­bol­dog­asszony kápol­nát, ami végül csak a halá­la utá­ni évben, 1713-ban készült el.

A kápol­ná­tól a szem­köz­ti Har­gi­tá­ra és Alcsík­ra nyí­lik kilá­tás.

A völgy leg­ér­té­ke­sebb temp­lo­má­val Csík­me­na­ság ren­del­ke­zik. Az Árpád-kor­ban épült, majd több­ször átépí­tett temp­lom Mária-kegy­szob­ra, külö­nös fres­kók­kal díszí­tett góti­kus szen­té­lye, mér­mű­ves csúcs­íves abla­kai Köpeczi Sebes­tyén József sza­va­i­val élve „egy régen letűnt kor gaz­dag lel­ki éle­té­nek emlé­ke­it sugá­roz­za ránk.”

A temp­lom mögöt­ti téren az első világ­há­bo­rús emlék­mű­vet Szer­vá­ti­usz Jenő farag­ta.

Hazajáró epizódban szerepelt: