Bölényhavas

Bölényhavas

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
8/10

A Hóvár­tól kelet­re ide­á­lis gerinc­tú­ra tere­pet jelent a Csor­na­ho­ra-hegy­ség főge­rin­ce. A cir­kusz­völ­gyek­kel sze­gé­lye­zett gyep­ha­vas háton olyan csú­csok emel­ked­nek, mint a Bresz­kul, a Bölény­ha­vas, vagy a Kis­ha­vas. A kat­la­nok­ban fek­vő ten­ger­sze­mek közül az egyik leg­is­mer­tebb, a Nesza­movi­te-tó. A főge­rin­cen néhol még az ezer­éves határ lövész­árok marad­vá­nyai is fel­lel­he­tők. A főge­rinc jel­leg­ze­tes csú­csa az Iván pap-hava­sa, ame­lyen az egy­ko­ri csil­lag­vizs­gá­ló és mete­o­ro­ló­gi­ai állo­más rom­jai lát­ha­tók.

Hazajáró epizódban szerepelt: