A Csíki-havasok déli főgerince (Pap-hegye, Botsarka, Rugát-tető)

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

A Csí­ki-hava­sok déli főge­rin­cén szé­le­sen hul­lam­zó hegy­há­tak, és vad­vi­rá­gos rétek vár­nak. A Kecs­ke-tető kör­nyé­ké­ről kitá­rul­ko­zik a vidék. És már az első esz­te­nák is fel­tűn­nek. Az első komo­lyabb csúcs a Kászo­ni-meden­ce felett ural­ko­dó Pap hegye szé­les pusz­tá­ja, ami kivá­ló pihe­nő- és kilá­tó­pont.

A Rugát-tető felé halad­va az utol­só nagyobb csúcs, a Bot­sar­ka a Csí­ki-hava­sok egyik neve­ze­tes föld­raj­zi pont­ja, ugyan­is itt talál­ko­zik a Kár­pá­tok főge­rin­ce azzal a mel­lék­ge­rinc­cel, ami a Nyer­ges-tető­ről kísé­ri a túrá­zók útját.

Az Olt és a Sze­ret víz­vá­lasz­tó­ját, a Rugát-tetőt egy vil­lám­csa­pás­ban meg­cson­kult kőke­reszt őrzi.

Hazajáró epizódban szerepelt: