A Borló gerince (Buzsora-csúcs)

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
6/10

A hegyen jel­zett utak hiá­nyá­ban nem könnyű a tájé­ko­zó­dás. Ha min­den kötél sza­kad, a barát­sá­gos ruszin föld­mű­ves parasz­tok meg­mu­tat­ják a helyes irányt a Buzso­rá­ra. Ahogy hala­dunk fel­fe­lé, vissza­te­kint­ve a Borzsa- és a Róna-havas elnyú­ló hátát lát­hat­juk. Jel­zé­sek tovább­ra sin­cse­nek.

Útta­lan-uta­kon, és bük­kö­sö­kön keresz­tül vezet az út egy szé­les rét­re, ahol egy­más­ra hányt szik­lák jel­zik a Buzso­ra csúcs­pla­tó­ját. A Bor­ló-hát legma­ga­sabb pont­ja a Buzso­ra.

A Buzso­ra dél­nyu­ga­ti olda­lán tovább­ha­lad­va érjük el az „Elva­rá­zsolt Táj” ter­mé­szet­vé­del­mi terü­le­tet. A több ezer hek­tá­ros park­ban feny­ve­sek és bük­kö­sök vál­to­gat­ják egy­mást. A védett öve­zet állat­vi­lá­ga is sok­szí­nű: a bar­na­med­ve, szar­vas, vad­disz­nó és hiúz mel­lett a pata­kok­ban külön­le­ges hal­fa­jok is élnek.

Van itt egy rej­tett érték is, egy kiter­jedt tőzeg­mo­ha láp.

Hazajáró epizódban szerepelt: