Tavaszköszöntés a Börzsönyben

Tavaszköszöntés a Börzsönyben

Idén már 22. alka­lom­mal ren­dez­tük meg a Tele­ki Pál és Hóman Bálint emlék­tú­rá­kat, amely két telet idé­ző hét­vé­ge közé éke­lőd­ve, kivá­ló idő­vel örven­dez­tet­te meg az indu­ló­kat.

Nem sze­ret­tünk vol­na a meg­szo­kás 22-es csap­dá­já­ba esni, ezért több újí­tás­sal is készül­tünk az idei Telek­ik alkal­má­ból. Ezek közül talán a leg­fon­to­sabb az volt, hogy a Tele­ki 30 cél­ja nem Kis­i­nó­con volt, hanem Kós­pal­la­gon, és érte­lem­sze­rű­en a Tele­ki 20 sem Kis­i­nóc­ról raj­tolt, hanem Kós­pal­lag­ról. Ezt a lehe­tő­sé­get egyéb­ként kós­pal­la­gi bará­ta­ink vetet­ték fel még vala­mi­kor a készü­lő­dés dere­kán. Már akkor tud­tuk, hogy kitesz­nek majd magu­kért: ez úton is köszön­jük Németh Csa­bá­nak, a Sor­ecz csa­lád­nak és segí­tő­ik­nek a töké­le­tes fris­sí­tő­pon­tot, amely soka­kat kész­te­tett hosszabb kós­pal­la­gi tar­tóz­ko­dás­ra, hisz – szint­idő ide, vagy oda — nehéz volt nemet mon­da­ni a szen­zá­ci­ós szar­vas­pör­költ­re.

Idén volt egy 15 kilo­mé­te­res lehe­tő­ség is, ame­lyet Lehőcz János emlé­ké­re ren­dez­tünk, aki a Váci Remény­ség egye­sü­let iko­ni­kus alak­ja volt. Akik ezt a távot válasz­tot­ták, azok Kós­pal­lag­ról Török­me­ző és a Malom-völgy érin­té­sé­vel eresz­ked­tek le Zebe­gény­be. A zebe­gé­nyi cél idén a jó idő­nek köszön­he­tő­en vissza­tért a Kál­vá­ri­á­ra, ahol min­den beér­ke­zőt a híres zebe­gé­nyi Kas­say-féle rétes várt. Az ellen­őr­ző pon­tok közül a csó­vá­nyo­si pont moz­gó pont­ként szol­gált a Magos­fa és a Bör­zsöny leg­ma­ga­sabb csú­csa közt, míg Pusz­ta­to­rony helyett ezút­tal a Pálos emlék­he­lyen vár­ta a pecsét a túrá­zó­kat.
Ami idén is „fix Tele­ki-elem” volt, az a lerob­bant dré­gely­pa­lán­ki vas­úti meg­ál­ló­ból való raj­tol­ta­tás mili­ő­je, a meg­duz­zadt Kemen­ce-patak Király­há­zán, az odvas kel­ti­kék a túra ele­jén és végén, a tava­szi hérics Török­me­zőn és a tél­utó lehe­le­te a Magas-Bör­zsöny­ben. De van vala­mi, ami miatt már sosem lesz az a Tele­ki, ami 21 évig volt: idén már nem lehe­tett velünk az eddig 100 szá­za­lé­kos tel­je­sí­tő, Bell Sanyi, akit tavaly ősszel raga­dott el a halál. Pedig a leg­utób­bi Tele­kin még együtt ünne­pel­tük a 70. szü­le­tés­nap­ját…
A Tele­ki 5 táv­já­nak idén 243-an indul­tak neki, 221-en cél­ba is érkez­tek. Köszö­net a ren­de­zés­ben nyúj­tott segít­sé­gért Biczó Tamás­nak, Csa­pó Ágo­tá­nak, Dian Tamás­nak, Fűri Lász­ló­nak, Gyet­ven János­nak, Han­sá­ghy Zsolt­nak, Jakab Sán­dor­nak, Károly Vik­tó­ri­á­nak, Kol­ler Zol­tán­nak, Lip­pai Beá­tá­nak, Mályi József­nek, Obre­csány Zsolt­nak, Pávó Balázs­nak és a Nagy-Hideg-hegyi turis­ta­ház­nak.