Őszi Hazajáró Túra — Strahl Zoltán emléktúra — 2023

Őszi Hazajáró Túra — Strahl Zoltán emléktúra — 2023

2023. október 29. vasárnap 7:00 - 19:00

Helyszín

Visegrádi-hegység
Pilisszentkereszt, Dobogókő, Magyarország

GPS: 47.71681, 18.89507

A Haza­já­ró Egy­let min­den évszak­ban gya­log­tú­rát szer­vez vala­me­lyik hazai hegy­sé­günk­ben. Őszi túránk immár hagyo­má­nyo­san a Viseg­rá­di-hegy­ség­ben kerül meg­ren­de­zés­re, amely érin­ti a Pré­di­ká­ló­szé­ket, a Vad­ál­ló-köve­ket és a Rám-sza­ka­dé­kot is.

2017-től a túrát a tra­gi­ku­san fia­ta­lon elhunyt bará­tunk, Strahl Zol­tán emlé­ké­nek ajánl­juk. A 15 km-es túra ellen­őr­ző­pont­ja­in a Haza­já­ró sze­rep­lői adják az iga­zo­ló pecsé­tet, ezen túl külön érde­kes­ség, hogy azt a lát­ni­va­lók­ban gaz­dag útvo­na­lat jár­ja be, ame­lyet 2011 őszén, még a műsor kez­de­te előtt a Haza­já­ró stáb­ja is végig­járt, egy­faj­ta pró­ba­for­ga­tás kere­té­ben. A túra rajt­já­ban és cél­já­ban lehe­tő­ség lesz belép­ni a Haza­já­ró Egy­let­be. A túra neve­zé­si díja a Haza­já­ró Egy­let és a Magyar Turis­ta Egye­sü­let tag­jai szá­má­ra ked­vez­mé­nyes. Ez úton köszön­jük meg a Magyar Turis­ta Egye­sü­let­nek az együtt­mű­kö­dést! Tart­sa­tok velünk, éljük át együtt a Haza­já­ró első útját, a pró­ba­for­ga­tás izgal­ma­it, a Viseg­rá­di-hegy­ség cso­da­vi­lá­gát!

Őszi Haza­já­ró Túra-Strahl Zol­tán Emlék­tú­ra – 15 km tel­je­sít­mény­tú­ra

Rajt-Cél: Dobo­gó­kő, Báró Eöt­vös Lóránd mene­dék­ház
2023. 10. 29. 7:30–9:00

Neve­zé­si díj: 1000 Ft (Haza­já­ró Egy­let és Magyar Turis­ta Egye­sü­let tagok­nak 500 Ft)

Tér­kép: Pilis és a Viseg­rá­di-hegy­ség turis­ta­tér­ké­pe

Útvo­nal: Dobo­gó­kő > Öreg-vágás-hegy > Király-kút > Akasz­tó-hegy > Pré­di­ká­ló­szék > Vad­ál­ló-kövek > Malom­pa­tak-völgy > Rám-sza­ka­dék > Jász-hegy > Dobo­gó­kő

Táv: 15 km
Szint­emel­ke­dés: 804 m
Szint­idő: 7 óra

Köves­se­tek min­ket a Face­boo­kon: https://www.facebook.com/hazajaroegylet/

Online neve­zés: https://hazajaroegylet.hu/tura-nevezes/

A túra a Haza­já­ró Kupa része.