Visegrádi-hegység — Hazajáró próbaepizód
Hazajáró műsorok

Visegrádi-hegység — Hazajáró próbaepizód

0. rész
"A turistaság nemes mulatság, mely a testünket edzi, lelkünket felfrissíti, gondolkodásunkat megtisztítja, ideálissá teszi; mert ideálizmus kell ahhoz, hogy anyagi áldozatok és testi fáradtságok árán végezzünk olyan túrákat, melyeket semmiféle haszonlesés vagy más önző anyagi érdek nem parancsol."
Téry Ödön (1898)

Haza­já­ró. Ma sem tud­ni, hogy a film címét Moys Zol­tán vagy Schödl Dávid mondta‑e ki hama­rabb, de az bizo­nyos, hogy a soro­zat két ötlet­gaz­dá­ja egy meleg nyá­ri napon pró­ba­for­ga­tás­ra invi­tál­ta két túra­tár­sát, Kenye­res Osz­kárt és Pin­tér Jánost, hogy közö­sen ered­je­nek a nagy turis­ta­elő­dök nyo­má­ba a Viseg­rá­di-hegy­ség­ben.

Látnivalók / Anyaország

Vegyük az alap­hely­ze­tet: fel­szer­pen­ti­ne­zik az ember a Viseg­rá­di-hegy­ség leg­ma­ga­sabb hegyé­re, kifi­ze­ti a par­ko­lás hor­ri­bi­lis össze­gét, sétál pár száz métert, elké­szí­ti a köte­le­ző fotót a párat­lan pano­rá­mát nyúj­tó kilá­tó­ban, majd beül vala­me­lyik étkez­dé­be, ahol eszik vala­mit, majd haza­ara­szol a dugó­ban.
Vall­juk be, Dobo­gó­kő ennél azért sok­kal­ta töb­bet tud nyúj­ta­ni. Per­sze nem az elha­gyott, romos épü­le­tek­re gon­do­lunk, hanem a ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lók­ra és turis­ta elő­de­ink úttö­rő mun­ká­já­ra, amely lép­ten-nyo­mon szem­be­jön, ha ala­po­sab­ban kör­be­né­zünk Dobo­gó­kőn.
A hely szel­le­me már ide­je­ko­rán meg­érin­tet­te a Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let Buda­pes­ti Osz­tá­lyát, majd az abból kivá­ló Magyar Turis­ta Egye­sü­le­tet is, amely Dr. Téry Ödön és Dr. Thir­r­ing Gusz­táv veze­té­sé­vel elkezd­te a kör­nyék­be­li túra­út­vo­na­lak kije­lö­lé­sét. A nehéz meg­kö­ze­lí­tés miatt egy dobo­gó­kői túra ekkor kényel­me­sen két napot vett igény­be, ezért már 1889-ben kacér­kod­tak egy mene­dék­ház épí­té­sé­nek gon­do­la­tá­val. A Pro­kop Géza erdész tel­kén épült, Pfinn József által ter­ve­zett két­szo­bás, 14 sze­mély befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas fahá­zat aztán 1898. júni­us 5‑én avat­ták fel. Ez az épü­let ma turis­ta­mú­ze­um­ként szol­gál, mely­nek kiál­lí­tá­sa a turis­ta­ság hős­ko­rá­ba veze­ti vissza a láto­ga­tót (nyit­va­tar­tás szom­ba­ton­ként 10 és 14 óra között, belé­pés ingye­nes). A növek­vő for­ga­lom szük­sé­ges­sé tet­te egy nagyobb mene­dék­ház épí­té­sét, így épült fel a faház mel­let­ti kőből emelt, 42 sze­mély befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas turis­ta­ház, melyet 1906. júni­us 3‑án adták át, majd 1912-ben bőví­tet­tek. A kom­mu­nis­ta nem­tö­rő­döm­ség ezt az örök­sé­get is halál­ra ítél­te, de a magyar turis­ta­tár­sa­da­lom 1983-ban Mészá­ros János veze­té­sé­vel össze­fo­gott, és meg­men­tet­te a pusz­tu­lás­tól a léte­sít­mé­nye­ket. Sőt, az 1989-ben újjá ala­kult Magyar Turis­ta Egye­sü­let több éves mun­ká­val hely­re­hoz­ta a házat, és azóta is működ­te­ti. Az egye­sü­let elnö­ké­ről, báró Eöt­vös Loránd­ról elne­ve­zett mene­dék­ház egész évben nyit­va van, bejá­ra­tá­nál ott talál­juk a kék túra bélyeg­zőt. (A ház egy­ben Haza­já­ró Pont, innen indul a min­den év októ­be­ré­ben meg­ren­de­zen­dő Haza­já­ró őszi túra.) A mene­dék­ház mögött, a kilá­tó­nál áll Téry Ödön emlék­mű­ve, aki­nek nevét és szel­le­mét a Dömös-Dobo­gó­kő piros sza­kasz is őrzi. A Turis­ta Emlék­park­ban az I. világ­há­bo­rú­ban meg­halt egye­sü­le­ti tagok­nak, a II. világ­há­bo­rú­ban elesett ter­mé­szet­já­rók­nak és az 1938-as Szent Ist­ván ván­dor­lás­nak is van emlé­ke, de itt kapott emlék­táb­lát Chol­no­ky Jenő föld­rajz­tu­dós és Mészöly Győ­ző erdő­mér­nök is. Itt lát­hat­juk a Nagy­bol­dog­asszony tisz­te­le­té­re 2006-ban fel­ál­lí­tott faosz­lo­pot is, ahogy Dobo­gó­kőn sok más ősi motí­vu­ma­in­kat tar­tal­ma­zó emlé­ket is lát­ha­tunk.
Thir­r­ing Gusz­táv­nak, a Magyar Turis­ta Egye­sü­let meg­ala­pí­tó­já­nak emlék­táb­lá­ja a mene­dék­ház étter­mé­ben talál­ha­tó, de a nagy előd­ről van elne­vez­ve a Thir­r­ing-kör­út, ame­lyen a sár­ga kör­tú­ra vezet végig. A majd 2 kilo­mé­te­res kör­tú­ra a kilá­tó­tól indul, egy kapun leeresz­ke­dik észa­ki irány­ba, érin­ti a Siket­né­mák Mária kegy­he­lyét, az impo­záns Thir­r­ing-szik­lá­kat, a tra­gi­ku­san fia­ta­lon elhunyt Hege­dűs Róbert kop­ja­fá­ját, majd vissza­ka­pasz­ko­dik a gerinc­re. A gerin­cen akár jobb­ra is for­dul­ha­tunk, és a sár­ga jel­zé­sen szint­ben elsé­tál­ha­tunk a dobo­gó­kői kilá­tó­nál is szebb pano­rá­mát kíná­ló Rezső-kilá­tó­ba, ahon­nan elénk tárul a szem­köz­ti Bör­zsöny, de jó idő­ben a Mát­rá­ig és a Tát­rá­ig is ellát­ni. A mene­dék­ház­tól 850 méte­res sétá­val elér­he­tő kilá­tó­pont Tirts Rezső­ről lett elne­vez­ve, aki ez első turis­ta­jel­zé­se­ket fes­tet­te Dobo­gó­kőn; dom­bor­mű­ve a kilá­tó­nál talál­ha­tó. Szin­tén rövid, de lát­vá­nyos túra vezet a kilá­tó­tól 2,4 kilo­mé­ter­re lévő Zsi­vány-szik­lá­hoz a piros kör­tú­ra jel­zé­sen. Télen, meg­fe­le­lő hóvi­szo­nyok ese­tén érde­mes ellá­to­gat­ni az 1923-ban kiala­kí­tott dobo­gó­kői sípá­lyá­hoz, amely­nek köze­lé­ben talál­juk a Mako­vecz-stí­lus­ban épült Zsin­de­lyes ven­dég­lőt és a jur­ta szál­lá­so­kat. Dobo­gó­kőn műkö­dik a jezsu­i­ták Man­réza lel­ki­gya­kor­la­tos háza, mely­nek épü­le­tét a rend­szer­vál­tás után kár­pót­lás­ként kap­ta meg a rend. A ház kápol­ná­já­ban min­den vasár­nap 10 óra­kor szent­mi­sét tar­ta­nak, úgy­hogy való­ban van élet a kilá­tón túl is Dobo­gó­kőn!

Meg­kö­ze­lí­tés:
Dobo­gó­kő­re a Volán­busz is indít jára­to­kat Pomáz­ról és Esz­ter­gom­ból is, de aki gya­log sze­ret­né meg­mász­ni a Viseg­rá­di-hegy­ség leg­ma­ga­sabb pont­ját, az több útvo­nal közül is választ­hat. Pilis­szent­ke­reszt­ről a piros jel­zé­sen a Fagyos­ka­to­nát is érint­ve 1 óra 20 perc alatt érünk fel a csúcs­hoz (3,7 km; 358 m szint), míg az orszá­gos kéken a Zsi­vány-szik­lát érint­ve 1 óra 25 perc alatt (4,2 km). Ha leten­nénk az autót a Két-bükk­fa-nye­reg­ben, akkor a zöld kereszt jel­zé­sen 50 perc alatt érnénk el a kilá­tót (2,9 km; 110 m szint). Dömös köz­pont­já­ból a sár­ga és a piros jel­zés hoz fel Dobo­gó­kő­re; mind­két útvo­nal 8 kilo­mé­ter hosszú, 2 óra 45 per­ces utat jelent 590 méter szint­emel­ke­dés­sel, de míg a sár­ga a Lukács-árkon át jön, addig a piros – más néven Téry-út – a Sza­kó-nyer­get érint­ve. Pilis­szent­lász­ló­ról az orszá­gos kéken 10,5 km a csúcs, ame­lyet átla­go­san 3 óra alatt lehet meg­ten­ni 432 méter szin­tet emel­ked­ve. A Rám-hegy felől érke­ző zöld négy­zet, a Király-kút­tól emel­ke­dő piros három­szög és a kék kör­tú­ra is a dobo­gó­kői túrák tár­há­zát gaz­da­gít­ja.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a dobo­gó­kői kilá­tó.)

Bővebben...

Visegrádi-hegység

Ha van hegység, amely nem szorul különösebb bemutatásra, az éppen a Dunakanyar felett emelkedő, a Dunát jobb partján kísérő Visegrádi-hegység. Népszerűsége egyidős a magyar turistasággal, mely Budapest közelségének köszönhetően anno itt bontogatta szárnyait. Könnyen megközelíthető turisztikai célpontjai miatt vonzereje azóta is töretlen.

Földrajzilag a Dunántúli-középhegység tagja, de geológiailag az Északi-középhegységhez tartozik. A szomszédos Pilistől is éppen az különbözteti meg, hogy a Visegrádi-hegység vulkanikus kőzetekből épül fel, míg a Pilis üledékes kőzetekből. Ma is gyakran együtt emlegetik a két hegységet, vagy éppen „lepilisizik” a visegrádi hegyeket, de jó tudni, hogy a két hegység határa a Dera- és a Szentléleki-patak, amelyek völgyfője a Két-bükkfa-nyeregben találkozik egymással. A Visegrádi-hegység valódi rokonai a Dél-Börzsöny vulkanikus hegyei, amelyekkel egy időben keletkezett 15-16 millió évvel ezelőtt a miocén korban. A vulkánosság megszűnésével a terület szerkezeti vonalak mentén megsüllyedt, amelyen a Duna átvágta magát a pleisztocénban. A mai látványos kép már a terület újbóli emelkedésének köszönhető. Az egykori hatalmas rétegvulkán kráterpereme a Duna mindkét oldalán jól rekonstruálható, míg a vulkáni formák, a környezetükből kipreparálódott sziklatornyok nagyon fontos turisztikai célpontok. Közülük érdemes kiemelni a Dömös feletti Vadálló-köveket, melyek mentén felkapaszkodva az ország egyik legszebb kilátást nyújtó ormára, a Prédikálószékre juthatunk. A Pilisi Parkerdő kezelésében fekvő vidék hemzseg a látnivalóktól (Rám-szakadék, Holdvirág-árok, Vöröskő, Spartacus-ösvény, Nagy-Csikóvár, Bölcső-hegy, Mogyoró-hegy), történelmi emlékei (Dömös, Visegrád) évente látogatók tízezreit vonzzák, míg a hegységen átfutó Országos Kéktúra olyan helyszíneket fűz fel, mint a Nagy-Villám, a Borjú-fő, a Pap-rét, a Sikárosi-rét és Dobogókő.

A láva gyorsan hömpölyög a hegy oldalában, majd újabb hatalmas robbanás rázza meg a trópusi tájat. A kitörési oszlop kezd összeomlani… a vulkán csúcsa beszakad az alatta lévő, kiürülő magmakamrába: máris kész a kaldera! Közben piroklasztár zúdul a vulkán lába felé, salak, horzsakő mindenütt, no meg a fojtogató gáz. Szerencse, hogy még nincs ember a környéken, ugyanis mindez kb. 15 millió évvel ezelőtt történik, valamikor a miocén közepén. Ma már a vulkán hosszú álmát alussza, csak lávadómok, dagadókúpok, kürtőmaradványok, lakkolitok, rétegvulkáni roncsok emlékeztetnek a tüzes múltra. No meg ezek a bizarr sziklaformák, a környezetükből kipreparálódott andezittornyok, amelyeket sokáig elnézegetne az ember, ha nem riasztaná fel egy hang az elrévedezésből. Menni kell, kezdődik a forgatás, amely során úgy is mindjárt újra szemügyre vehetjük a Dobogókőről elénk táruló kilátást.

Sokszor jártunk már itt, volt, hogy egyszerű túrázóként, volt, hogy osztályfőnökként, de most ez egészen más volt, hisz egy televíziós turisztikai magazin elindításán munkálkodtunk. Mielőtt azonban kárpáti tájakra indultunk volna, igyekeztünk kipróbálni miként működik a forgatás erdei, hegyi terepen. A helyszín nyilván nem volt  véletlen, hisz Dobogókő a magyar turistaság egyik „ősfészke”: a XIX. század végén a Magyar Turista Egyesület Thirring Gusztáv és Téry Ödön vezetésével itt jelölte ki az első turistautakat, és 1898-ban itt adták át az ország egyik első turistaházát, a báró Eötvös Loránd menedékházat. A ma is álló faház volt túránk kiindulópontja, mely túra során 4 fős csapatunk (Moys Zoltán rendező, Schödl Dávid operatőr, Kenyeres Oszkár és Pintér János) leereszkedett a Király-kúthoz, onnan megmászta a Prédikálószéket, a Vadálló-köveken való újabb ereszkedést követően pedig a Rám-szakadékon át ment vissza a Visegrádi-hegység legmagasabb pontjára, Dobogókőre. Útközben szintén a Prédikálószékre igyekvő túrázókat is sikerült beszervezni egy kis szereplésre, kíváncsiak lennénk, emlékeznek-e még ránk és tudják-e mibe keveredtek! Mindenesetre 2011. augusztus 23. délutánján immár tapasztalatokkal felvértezve szemléltük a Dobogókőről a Dunakanyar vulkanikus rögeit, akkor még nem is gondolva arra, hogy ez a túra egy nagyon hosszú utazás kezdete lesz!

2015 óta ez az igen látványos nyomvonal immár a minden év októberében megrendezendő Őszi Hazajáró túra útvonala is egyben, éppen a próbaforgatás emlékére. A 2011-es felvételekből készült egy rövidfilm is, amelyet az első ilyen túrát követően, 2015. október 3.-án egy rendhagyó dobogókői közönségtalálkozó keretében le is vetítettünk, de fentebb is megtekinthető. Az évről-évre egyre népszerűbb túrát 2017 óta a tragikusan fiatalon elhunyt barátunk, Strahl Zoltán emlékének ajánljuk.

A forgatás időpontja: 2011. augusztus 23.
Hazajárók: Jakab Sándor, Kenyeres Oszkár
Operatőr: Schödl Dávid
Vágó: Farkas Zoltán
Főcímzene: Bükki Bence
Rendezte: Moys Zoltán

Térkép: Pilis és Visegrádi-hegység turistakalauz – Cartographia
Friss hírek a hegységről: Pilisi Parkerdő
Programajánló a Visegrádi-hegységben:
Hazajáró Őszi túra – Strahl Zoltán emléktúra
Áprily Lajos túra
Hazajáró Pontok a Visegrádi-hegységben:
Élet Háza Zarándokház – Csobánka
Báró Eötvös Loránd menedékház – Dobogókő
A Hazajáró Egylet honismereti vezetője a Visegrádi-hegységben Vuray György, a Magyar Turista Egyesület oszlopos tagja. Telefon: 0630241441