II. Bánáti Hazajáró Túra — a nyári napforduló ünnepén

II. Bánáti Hazajáró Túra — a nyári napforduló ünnepén

2020. június 21. vasárnap 8:00 - 22:00

Helyszín

Törökbecse - Aracs
Brigadira Ristića, Novi Bečej, Szerbia

GPS: 45,59581, 20,1409

Hagyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal, idén máso­dik alka­lom­mal ren­dez­zük meg  Török­be­csé­ről indu­ló veze­tett túrán­kat, ami a kör­nyék tör­té­nel­mi és ter­mé­sze­ti érté­ke­it fel­fűz­ve az ara­csi Pusz­ta­temp­lom­nál ér véget. Idei túránk az ősi magya­rok egyik ünne­pé­re, a nyá­ri nap­for­du­ló nap­já­ra esik, ami­ről ezen a napon hagyo­mány­őr­zők és dél­vi­dé­ki bará­ta­ink tár­sa­sá­gá­ban emlé­ke­zünk meg. Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2020. júni­us 15.

A túrát az Aracs Turiz­mus­sal közö­sen szer­vez­zük meg, mely­nek útvo­na­la érin­ti Török­be­cse lát­ni­va­ló­it, majd a Ferenc József csa­tor­na men­tén sétá­lunk a báná­ti pusz­tán, s elér­jük a Sós­ko­pó Külön­le­ges Ter­mé­szet­vé­del­mi Terü­le­tet. Az idő­sza­ko­san kiszá­ra­dó szi­kes mocsár a Tisza vala­mi­ko­ri meder­ágá­ban ala­kult ki. A szik­sós tó meg­is­me­ré­se után érke­zünk Dél­vi­dék leg­na­gyobb magyar szak­rá­lis köz­pont­já­ba, az Ara­csi pusz­ta­temp­lom­hoz, ahol meleg étel­lel vár­juk a meg­fá­radt turis­tát.

Kér­jük a könnyebb ter­vez­he­tő­ség érde­ké­ben tölt­sé­tek ki ezt az űrla­pot: https://forms.gle/5m77fkNRAHoUiMzm9
Jelent­ke­zé­si határ­idő: Júni­us 15.

A túra előt­ti napon, szom­ba­ton este 19 órá­tól egye­dül­ál­ló lovas­szín­há­zi elő­adás­sal emlé­ke­zünk meg Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­ról. (sza­ba­don választ­ha­tó prog­ram)

Vasár­nap a túra után a Haza­já­ró sze­rep­lői, Kenye­res Osz­kár és Jakab Sán­dor mesél nekünk az eddig meg­tett útról, haza­sze­re­tet­ről, hon­is­me­ret­ről, majd részt veszünk a nyá­ri nap­for­du­ló ünne­pén, a közös szer­tűz gyúj­tá­son. (sza­ba­don választ­ha­tó prog­ram)

Neve­zé­si határ­idő: 2020. 06. 14

Rajt: 8:00-kor 23272 Török­be­cse, Bri­ga­di­ra Ris­ti­ca — Aracs Turiz­mus szál­lás­hely
Cél: Aracs — Pusz­ta­temp­lom

Táv: 20 km

Szint­emel­ke­dés:10 m

Útvo­nal: Török­be­cse >Ferenc József-csa­tor­na >Sós­ko­pó Külön­le­ges Ter­mé­szet­vé­del­mi Terü­let >Ara­csi Pusz­ta­temp­lom

Neve­zé­si díj: 1500 Ft

A túrá­val kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat a 00 381 69 192 00 64-es tele­fon­szá­mon, az e‑mail címen vagy Face­book olda­lun­kon kap­hat­tok.

A túra előt­ti és utá­ni este szál­lás lehe­tő­ség a rajt­ban, Török­be­csén az Aracs Turiz­mus szál­lás­he­lyén 10 eur/fő/éj áron. Szál­lás­fog­la­lás az email címen.

Az ellá­tás külön fize­ten­dő: reg­ge­li: 2 eur/fő, vacso­ra: 5 eur/fő

A túrá­ra buszos uta­zást szer­ve­zünk. Érdek­lőd­ni Kéke­si-Kovács Mik­lós és Bíró Anna kol­lé­gánk­nál az címen lehet.

A túra a Haza­já­ró Kupa része.