Borostyánkő — “Almásy 150”

Borostyánkő — “Almásy 150”

2019. augusztus 17. szombat 9:00 - 16:00

Helyszín

Cafe Alt Wien
Hauptstraße 50, 7434 Borostyánkő, Ausztria

GPS: 47.40623, 16.26018

A boros­tyán­kői kör­tú­rá­val emlé­ke­zik meg a 150 éve szü­le­tett Almásy Lász­ló­ról a Mader­s­pach Kom­man­dó Őrvi­dé­ken.

Meg­lá­to­gat­juk Almásy Lász­ló “az angol beteg” szü­lő­he­lyét, Boros­tyán­kő várát, majd a legen­dás Boszor­kány-kam­rát, a cso­dás kilá­tást nyúj­tó, szo­kat­lan for­má­jú “Kuglóf”-kilátót, fel­má­szunk a Gerinc-hegy csú­csá­ra, vala­mint a hosszabb táv­ra jelent­ke­zők­kel fel­ke­res­sük a Hienc-szik­lát és a Pechg­ra­ben nehe­zen jár­ha­tó, víz­esé­sek­kel tar­kí­tott szur­dok­völ­gyét. Túránk végén gyer­tyát gyúj­tunk a szin­tén boros­tyán­kői szü­le­té­sű Egán Ede, a kár­pát­al­jai ruszi­nok meg­men­tő­jé­nek sír­em­lé­kén.

Gyü­le­ke­ző­hely: 9:00 —  Alt-Wien kávé­zó (Boros­tyán­kő (Berns­tein), Hauptstraße 50.)
Választ­ha­tó távok: 15 km, 25 km
Szint­emel­ke­dés: 635 m, 891 m
Neve­zé­si díj: 1000 Ft.
Díja­zás: emlék­lap, kitű­ző.

A neve­zé­si díjak­ból a HHTE tagok, az MTSZ tagok, a diá­kok és a nyug­dí­ja­sok 20% ked­vez­ményt kap­nak!

A túra nem tel­je­sít­mény­tú­ra, szél­ső­sé­ges idő­já­rás ese­tén elő­for­dul­hat, hogy elma­rad, vagy későb­bi idő­pont­ban kerül meg­ren­de­zés­re. Az eset­le­ges vál­to­zá­sok miatt köte­le­ző e‑mailben elő­je­lent­kez­ni (érdek­lőd­ni) a drót­pos­ta­cí­men. A neve­zé­si díjat a rajt­he­lyen kell befi­zet­ni.

A túrá­ra Sop­ron­ból lesz lehe­tő­ség tele­ko­csis rend­szer­rel is eljut­ni, ezért arra kérik a szer­ve­zők a részt­ve­vő­ket, hogy mielőbb jelez­zék e‑mailben, ha sze­ret­né­nek élni ezzel a lehe­tő­ség­gel. Vala­mint jelent­kez­ze­nek azok a sofő­rök is, akik kocsi­val jön­né­nek a túrá­ra, és len­ne náluk sza­bad hely.
Sop­ro­ni gyü­le­ke­ző: Győ­ri úti Lidl par­ko­ló 7:30

Aján­lott szál­lás: a helyi Haza­já­ró Pon­ton a Sop­ron­kö­ves­di Alko­tó­ház­ban — https://hazajaroegylet.hu/uticelok/sopronkovesdi-alkotohaz/

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

92. rész: Borostyánkői-hegység — Őrzők a Pinka völgyében