Sopronkövesdi Alkotóház

Sopronkövesdi Alkotóház

Uticélok / Őrvidék

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállás árából: 500 Ft kedvezmény

Néptáncpróba, citera, off-road, repülőgép modellezés, kemence használata az Alkotóház udvarán: ingyenes

Egyéni programajánlat az ide látogató hazajáróknak: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Fülöp Zoltán, Rácz Ramóna

9483 Sopronkövesd
Kossuth Lajos u. 53
(Magyarország)

GPS: 47.54691, 16.7427

Telefonszám:

00 36 30 940 5165 (Fülöp Zoltán)
00 36 30 473 8248 (Rácz Ramóna)

Weboldal:

http://www.sopronkovesd.hu/

E-mail:Az Alko­tó­ház tele­pü­lé­sünk köz­pont­já­ban talál­ha­tó a 84-es főút mel­lett. Közel­ben talál­ha­tó élel­mi­szer­bolt, zöld­ség­bolt, 2 db étte­rem, fala­to­zó, tra­fik, fagyi­zó, bank­au­to­ma­ta, pos­ta, temp­lom, busz­meg­ál­ló és vas­út­ál­lo­más. 2 éve fel­újí­tott és újon­nan kiala­kí­tott szo­bák­kal vár­juk szál­ló­ven­dé­ge­in­ket két szin­ten. Az épü­let alsó szint­jén 2 db 2 fős fel­újí­tott szo­ba van egy moz­gás­sé­rül­tek szá­má­ra is hasz­nál­ha­tó für­dő­szo­bá­val, vala­mint egy hűtő­vel, mik­ró­val ellá­tott mele­gí­tő­kony­há­val. Az eme­let nagy tera­szán lehet élvez­ni a nap­fel­kel­tét. Ezen a szin­ten 2 db 5 ágyas szo­ba talál­ha­tó, mind­egyik szo­bá­ban külön für­dő­szo­bá­val. Nagyobb cso­port érke­zé­se ese­tén továb­bi 10 mat­ra­cos helyet tudunk biz­to­sí­ta­ni. Szál­ló­ven­dé­ge­ink szá­má­ra az ágy­ne­műt és a wi-fi‑t ingye­ne­sen biz­to­sít­juk. Az udva­ron talál­ha­tó egy fedett kiülő és egy falu­k­emen­ce, mely a gond­nok­kal elő­re egyez­tet­ve hasz­nál­ha­tó. A ren­de­zett kert­ben továb­bi padok és asz­ta­lok biz­to­sít­ják a kikap­cso­ló­dást. Igény ese­tén ide­gen­ve­ze­tést vál­la­lunk tele­pü­lé­sün­kön, segí­tünk helyi prog­ram és lát­ni­va­ló össze­ál­lí­tá­sá­ban, vala­mint becsat­la­koz­hat­nak helyi egye­sü­le­te­ink pró­bá­i­ba és prog­ram­ja­i­ba. (Pl. cite­ra, nép­tánc, repü­lő­mo­del­le­zés, stb…)