Al-dunai Hazajáró Hétvége

Al-dunai Hazajáró Hétvége

2021. április 9. péntek 12:00 - 2021. április 11. vasárnap 14:00

Helyszín

Al-Duna
Herkulesfürdő, Románia

GPS: 44.86818, 22.40851

Fedez­zük fel Balázs Ist­ván bará­tunk veze­té­sé­vel az Al-Duna varázs­la­tos vidé­két, ahol magyar emlé­kek nyo­má­ba ere­dünk. A hosszú hét­vé­gén bejár­juk a bol­dog béke­idők han­gu­la­tát idé­ző Her­ku­les­für­dőt, majd Orso­vát. Motor­csó­na­kon uta­zunk a Dunán egé­szen a Kazán-szo­ro­sig. Tart­sa­tok velünk! Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. ápri­lis 5.

Prog­ram:

Ápri­lis 9. pén­tek
— 12–13 óra között talál­ko­zó a Safra­ne Pan­zi­ó­nál Her­ku­les­für­dőn (Cím: Stra­da Trand­afi­ril­or 97, Băi­le Her­cu­la­ne 325200, Roma­nia)
— 13.30 – túra a Fehér Kereszt kilá­tó­hoz (kb. 2,5 óra)
— 17–18 – város­né­zés Her­ku­les­für­dőn
— 19.00 – vacso­ra a Safra­ne Pan­zi­ó­ban

Ápri­lis 10. szom­bat
— 8.30–9.30 – reg­ge­li
— Reg­ge­li után autó­val megyünk Orso­vá­ra, ahol meg­cso­dál­juk a nem­rég fel­ál­lí­tott Szent Koro­na emlék­táb­lát
— Motor­csó­nak­ázás a Dunán. Uta­zá­sunk során bele­sünk a Poniko­vai bar­lang­ba, utá­na a Duna ked­ve­ző víz­ál­lá­sa ese­tén bejár­juk a Vete­rá­ni bar­lan­got is. Csó­na­ká­zá­sun­kat a  Szé­che­nyi emlék­táb­lá­nál zár­juk.
— Motor­csó­nak­ázás után egy kb. 2,5 órás túra a Kazán-szo­ros tete­jé­re
— 19.00 – vacso­ra a Safra­ne Pan­zi­ó­ban

Ápri­lis 11. vasár­nap
— 8.30–9.30 – reg­ge­li
— Autó­val elme­gyünk a Cser­na-völ­gyé­be, majd egy 2,5 órás túrán fel­me­gyünk egé­szen a Czesz­na- szo­ro­sig.
— A túra után haza­in­du­lás a kora dél­utá­ni órák­ban.

Egyéb tud­ni­va­lók, költ­sé­gek:
Jelent­ke­zé­si határ­idő: ápri­lis 5.
— A szál­lás­díj fél­pan­zi­ó­val: 30 eur/fő
Uta­zás: egyé­ni­leg
— A motor­csó­nak­ázás ide­je alatt ebéd­re mics hús igé­nyel­he­tő. Ha élnél ezzel a lehe­tő­ség­gel, kér­jük jelezd.
Motor­csó­nak­ázás: 20 eur/fő
Bar­lang­lá­to­ga­tás: 2 eur/fő

Továb­bi infor­má­ció és jelent­ke­zés Balázs Ist­ván­nál a e‑mail címen.

Kedv­csi­ná­ló­nak pár kép a helyek­ről, melye­ket bejá­runk:

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

106. rész: Al-Duna — Kilépés a Vaskapun

124. rész: Mehádiai-hegység — A Cserna-völgye és a Domogled