Al-Duna Túra Herkulesfürdő és a Cserna-hegység csodái

Al-Duna Túra Herkulesfürdő és a Cserna-hegység csodái

2019. július 18. csütörtök 5:00 - 2019. július 21. vasárnap 19:00

Helyszín

Nagy-Kazán-szoros
Orsova

GPS: 44.72846, 22.39433

Négy napos túrán­kon a Haza­já­ró nyo­má­ba ered­ve a Dél­vi­dék Al-Dunai régi­ó­ját keres­sük fel.1. nap

Békés­csa­ba – Arad – Temes­vár – Temes­mó­ra (Mora­vița) útvo­na­lon indu­lunk el majd Ver­sec­vát­nát (Vatin) átlép­jük a
román-szerb határt és a mai szer­bia terü­le­tén Ver­sec – Tem­esőr útvo­na­lon jutunk el Palánk­ra. Itt egy komp segít­sé­gé­vel
hajó­zunk át a Dunán Ram kikö­tő­jé­be. A komp­ra vára­ko­zás ide­je alatt lehe­tő­ség nyí­lik egy ebéd­re egy iga­zi dunai szerb
halász­csár­dá­ban, ahol egy helyi íz vilá­gú dunai halász­lét is meg­kós­tol­ha­tunk.

Az átke­lést köve­tő­en meg­te­kint­jük Ram fris­sem fel­újí­tott, közép­ko­ri várát.
A vár­lá­to­ga­tást köve­tő­en a Duna men­tén tovább uta­zunk Galam­bóc­ra, ahol meg­lá­to­gat­juk a Duna fölé maga­so­dó közép­ko­ri várat, mely az Al-Dunai erőd­rend­szer leg­na­gyob­bi­ka­ként strá­zsál a folyam jobb part­ján. A nem­rég fel­újí­tott erőd külön­le­ges kiál­lí­tá­sa­it meg­te­kint­ve tör­té­nel­mi uta­zást tehe­tünk a régió viszon­tag­sá­gos múlt­ját meg­is­mer­ve. A vár­lá­to­ga­tást köve­tő­en a Nagy- majd a Kis Kazán-szo­ros mel­lett tovább uta­zunk a Vas­ka­pu felé melyen átha­lad­va átlé­pünk a mai Romá­nia terü­le­té­re. Elka­nya­ro­dunk dél­nek és rövi­de­sen Szö­rény­vár­ra (Tur­nu Seve­rin) érünk ahol rövid város­né­zés kere­té­ben ismer­het­jük meg az egy­ko­ri Szö­ré­nyi
bán­ság köz­pont­ját, és a közel­múlt­ban fel­újí­tott várát. A kirán­du­lás után elin­du­lunk Orso­ván át Her­ku­les­für­dő­re, ahol szál­lá­sun­kon vacso­rá­val vár­nak ben­nün­ket.

2. nap

A reg­ge­li elfo­gyasz­tá­sa után túra fel­sze­re­lé­se­in­ket magunk­hoz véve elin­du­lunk a Cser­na hegy­ség fel­fe­de­zé­sé­re. A Cser­na-völ­gyé­ből a piros három­szög jel­zés men­tén kapasz­ko­dunk fel a hegy­re, a közel 60 m magas Sze­les-víz­esés­hez (Cas­ca­da Vân­tură­to­a­rea).
A túra­nap máso­dik felé­ben a szem­köz­ti Meha­dia-hegy­ség Her­ku­les­für­dő felet­ti sza­ka­szán talál­ha­tó Fehér kereszt kilá­tó­hoz (Cru­cea Alba) túrá­zunk, ahon­nan pazar kilá­tás nyí­lik az alat­tunk elte­rü­lő város­ra. Akik­ben van még elszánt­ság, azok­kal fel­ka­pasz­ko­dunk a Domog­léd 1105 m magas csú­csá­ra, melyen egy­kor az ezer­éves határ vona­la is átha­ladt. Innen pazar kör­pa­no­rá­ma nyí­lik a kör­nye­ző hegyek­re.
Este­fe­lé a Hét­for­rás egyik, Cser­na patak part­ján léte­sí­tett ter­mál­vi­zes für­dő­me­den­cé­jé­ben lazít­hat­juk el meg­fá­radt
izma­in­kat, majd a nap végén vissza­té­rünk szál­lá­sunk­ra ahol ven­dég­lá­tó­ink vacso­rá­val vár­nak ben­nün­ket.

3. nap

A reg­ge­li elfo­gyasz­tá­sa után a Her­ku­les­für­dő egyik neve­ze­tes helyé­re kirán­du­lunk, a város felet­ti Erzsé­bet-kilá­tó­hoz.
A piros három­szög jel­zé­sen indu­lunk fel­fe­lé, Cser­na-hegy­ség­be, érint­jük a Rab­ló-bar­lan­got (Peş­te­ra Hoţil­or), majd elér­jük az Erzsé­bet csú­csot a Sis­si szá­má­ra épí­tett kilá­tó­val, ahon­nan madár­táv­lat­ból belát­hat­juk Her­ku­les­für­dőt.
Dél­után a Cser­na patak bal part­já­ról, a Ghi­ze­lei-kereszt­nél indu­ló piros kör jel­zést követ­ve a Ros­et- víz­esés­hez túrá­zunk.
A túra végén vissza­té­rünk szál­lá­sunk­ra.

4. nap

A reg­ge­li elfo­gyasz­tá­sa után elhagy­juk szál­lá­sun­kat és Her­ku­les­für­dő Monar­chia­be­li bel­vá­ro­sát láto­gat­juk meg. Ezt köve­tő­en Orso­vá­ra uta­zunk, város­né­zés kere­té­ben járunk végig.
Meg­lá­to­gat­juk a Hans Fac­kel­mann ter­vez­te sátor ala­kú, non­kon­for­mis­ta kato­li­kus temp­lo­mot, mely­ben már­vány­táb­la
emlé­ke­zik meg arról, hogy az 1848-as for­ra­da­lom végén az akko­ri kor­mány­fő, Sze­me­re Ber­ta­lan a Magyar Kirá­lyi Koro­nát itt a közel­ben, a fel­duz­zasz­tott Duna jelen­le­gi med­ré­ben nyug­vó egy­ko­ri teme­tő­ben elás­ta, és 1849–1853 között a kalan­dos fel­ku­ta­tá­sá­ig itt rej­te­get­ték.
A város­né­zés után elin­du­lunk haza­fe­lé. Útköz­ben meg­ál­lunk Temes­vá­ron ahol a bel­vá­rost végig­jár­va ismer­ke­dünk az egy­kor
magyar több­sé­gű város­sal, majd tovább uta­zunk haza­fe­lé.
Kb. 19:00-kor érke­zünk Békés­csa­bá­ra.
Aján­lott fel­sze­re­lés: Túra­ba­kancs, réte­ges öltö­zet, eső­ka­bát, vál­tás zok­ni, kamás­li (láb­szár­vé­dő), köze­pes (35–55 l) háti­zsák
(eső­vé­dő­vel), fej­lám­pa, meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű enni és inni­va­ló, seb­ta­pasz.
Rész­vé­tel költ­sé­ge: 48.500.- Ft/fő, mely tar­tal­maz­za a kis­busz­bér­lés, az uta­zás költ­ség­té­rí­té­sét komp­át­ke­lés­sel és útdí­jak­kal, és 3 éjsza­ka szál­lás költ­sé­gét fél­pan­zi­ós ellá­tás­sal.
A külön­fé­le belé­pő­dí­ja­kat min­den­ki egyé­ni­leg fize­ti, mely vár­ha­tó­an kb. 4500 Ft lesz.

Jelent­ke­zés, továb­bi infor­má­ci­ók:
Koczi­ha Atti­la: +3620/997‑9497
mail:

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

106. rész: Al-Duna — Kilépés a Vaskapun

124. rész: Mehádiai-hegység — A Cserna-völgye és a Domogled