2. Bihari Hazajáró Túra

2. Bihari Hazajáró Túra

2021. július 30. péntek 14:00 - 2021. augusztus 1. vasárnap 17:00

Helyszín

Pádis-fennsík
Pádis, Románia

GPS: 46,5961, 22,73249

A 2020-as jár­vány­ügyi hely­zet miatt tava­lyi túránk saj­nos elma­radt. Idén viszont nagy sze­re­tet­tel várunk Ben­ne­te­ket, hogy együtt fedez­zük fel a Pádis-fenn­sík varázs­la­tos vilá­gát Pász­tai And­rás bará­tunk veze­té­sé­vel. Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. júni­us 30.

Prog­ram:

Júli­us 30. Pén­tek

14:00 — 15.30 — Érke­zők foga­dá­sa — Regiszt­rá­ció a Seb­isel Pan­zi­ó­ban — szál­lás­he­lyek elfog­la­lá­sa

16:00Kirán­du­lás a Boga völ­gyé­ben talál­ha­tó Sch­midl és Három kirá­lyok víz­esé­sek­hez! A kirán­du­lás 3–4 óra oda-vissza, a szál­lás­hely­től a Boga völ­gyé­ig és vissza autó­val megyünk, ezért aki vezet, vár­jon a szív­erő­sí­tő­vel vacso­rá­ig.

21.00 — Rövid köszön­tő

21.30 — Vacso­ra

Júli­us 31. Szom­bat

7.30 Reg­ge­li

8.30 Túra: a Égett-kő és Hor­gas-havas (hosszú túra) oda-vissza 6–8 óra (Kb. 400 m. emel­ke­dő)

8.30 Kirán­du­lás: az Ara­gyá­sza bar­lang kör­út­ja (rövid túra, tech­ni­kás — rész­ben bar­lang­tú­ra) oda-vissza kb.6 óra (Elem­lám­pa, ha lehet fej­lám­pa szük­sé­ges!)

19.00 Egy kis közös játék — nye­re­mé­nyek­kel (szpon­zor: erdelykincse.hu web­áru­ház)

20.00 Vacso­ra

Augusz­tus 1. Vasár­nap

7.30 Reg­ge­li

8.30 — Kirán­du­lás: Cso­da­vár-Vár­ka­pu — (a Cso­da­vár-kör­út alsó sza­ka­sza)
Útvo­nal: Sca­ri­ta — Gla­voi rét — Cso­da­vár-Vár­ka­pu-3-as Vár­ud­var-Erdé­sze­ti út — Gla­voi-rét — Pádis
— Oda-vissza 6–8 óra -
Érin­ti a pád­isi karszt­víz-rend­szer több pont­ját és átfo­gó képet nyújt a pád­isi karszt jel­leg­ze­tes dom­bor­za­tá­ról is.

ALTERNATÍV TÚRA-JAVASLATOK:
1. A Boga-völ­gyé­ben az Indi­án szik­la kilá­tó - nagyon mere­dek az út

2. Boga-kő. Kirán­du­lás a Pádis fenn­sí­kon talál­ha­tó Boga-kő kilá­tó­hoz — gya­lo­go­san a pád­isi szál­lás­hely­től, oda-vissza- Kb. 3–4 óra

3. Pádis-fenn­sík: Mócok temp­lo­ma kilá­tó (Kb. 1,5–2,5 óra)

Min­den idő­pont román idő sze­rint érten­dő (Buda­pes­ti idő + 1 óra)

Továb­bi infor­má­ci­ók:
A kirán­du­lá­sok idő­pont­ját a kiin­du­lá­si pont­tól szá­mít­juk, aho­va autó­val tudunk eljut­ni. A szál­lás­tól kb. 20–30 perc.

Eső­prog­ram:
Pádi­son nincs ilyen. Min­dig esik, de a fen­tebb kije­lölt túra­utak eső­ben sem veszé­lye­sek)

Aján­lott fel­sze­re­lés:
Eső­kö­peny, hegyi túrá­zás­ra alkal­mas bakancs, elem- vagy fej­lám­pa, Pádis turis­ta­tér­kép, túra­bot. A túrák­hoz min­den­képp magas szá­rú túra­ba­kan­csot javas­lunk. Kér­jük, hoz­za­nak maguk­kal eső­ka­bá­tot, vál­tó­ru­hát, töröl­kö­zőt. A bar­lan­gi túrát (Ara­gyá­sza) válasz­tók­nál legyen elem­lám­pa (ha lehet fej­lám­pa).

A túrák során nem lesz víz­vé­te­li lehe­tő­ség, ezért ásvány­víz is kerül­jön a háti­zsák­ba.

Szál­lás-lehe­tő­sé­gek:
A Seb­isel pan­zió. Itt együtt lehet az egész csa­pat:
https://szallas-erdely.hu/szallashelyek/erdely/panzio/sebisel-panzio.html

Választ­ha­tó szo­ba-típu­sok:
2, 3 és 4 ágyas szo­bák + 1 db 8 ágyas szo­ba
max. 40 fő
Ha betel­tek a helyek, az udva­ron még lehet sáto­roz­ni.

Tájé­koz­ta­tó árak:
Szál­lás a pan­zió szo­bá­i­ban: 65 lej/fő/éj
Sát­ra­zás: 20 lej/fő/éj
Fél­pan­zi­ós ellá­tás ára: 65 lej/fő/nap

A szál­lás­igé­nye­ket érke­zé­si sor­rend­ben tud­juk lefog­lal­ni. A később fog­la­lók a fenn­ma­ra­dó szo­bák közül választ­hat­nak. A szál­lás­he­lyek szá­ma kor­lá­to­zott.

Egyéb infor­má­ci­ók:
A Nagy­vá­rad — Déva úton fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok foly­nak ezért a távo­labb­ról érke­zők­nek (pl. Buda­pest) érde­mes +1 órá­val szá­mol­ni.

Útvo­nal:
Ártánd-Bors határ­át­ke­lő­től: Nagy­vá­rad (Ora­dea) — Belé­nyes (Beius) — Kis­szed­res (Sudri­giu) — Vasas­kő­fal­va (Pier­to­a­sa) — innen a Boga völ­gye előtt van egy híd bal­ra, azon át a Köves Körö­sön, — köves út, jól jár­ha­tó… még kb 4 km a Seb­isel pan­zió
Méh­ke­rék — Nagy­sza­lon­ta határ­át­ke­lő­től: Nagy­sza­lon­ta (Salon­ta) — Ten­ke (Tin­ca) — Belé­nyes (Beius) — Kis­szed­res (Sudri­giu) — Vasas­kő­fal­va (Pier­to­a­sa) — innen a Boga völ­gye előtt van egy híd bal­ra, azon át a Köves Körö­sön, — köves út, jól jár­ha­tó… még kb 4 km a Seb­isel pan­zió

Vásár­lá­si lehe­tő­ség:
A fenn­sí­kon nin­cse­nek üzle­tek. Az utol­só bevá­sár­lá­si lehe­tő­ség Vasas­kő­fal­ván (Piet­ro­a­sa) áll ren­del­ke­zés­re.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. júni­us 30.

Jelent­kez­ni lehet a — email címen
vagy a 0036–70-2095799-es tele­fon­szá­mon Pász­tai And­rás bará­tunk­nál.

A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Várunk Ben­ne­te­ket!