Egy költői túráról

Egy költői túráról

A jó ügyet gyak­ran az égi­ek támo­ga­tá­sa is segí­ti. A novem­ber 17-én meg­ren­de­zett és mag­va­ló­sult Áprily-emlék­tú­ra olyan szép ötlet és tett volt, amit csak a hűvös­nek indu­ló, de aztán gyö­nyö­rű nap­sü­té­ses idő­já­rás­sal lehe­tett még job­ban siker­re vin­ni.

Moys Zol­tán ötle­tét a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let, az Áprily Lajos Álta­lá­nos Isko­la és az Áprily Isko­lá­ért Ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben, ren­de­zé­sé­ben, Viseg­rád Város Önkor­mány­za­tá­nak támo­ga­tá­sá­val sike­rült meg­va­ló­sí­ta­ni. A 12 km-es útvo­nal az Áprily sír­nál tör­tént tisz­te­let­adás után a Kál­vá­ria, Fel­leg­vár, Erdei Műve­lő­dés Háza, Áprily-völgy, Sípá­lya, Mátyás-for­rás, Sib­rik-domb, Sala­mon-torony pon­to­kat érint­ve tért vissza a rajt­hely­szín­re, a sport­csar­nok­hoz. Ezen a túrán közel 200 indu­ló, köz­tük sok viseg­rá­di gyer­mek és fel­nőtt vett részt. A 45 km-es távot mint­egy 60-an válasz­tot­ták. Ők a Mogyó­ró­hegy után a Vörös-kő, Szta­ra­vo­da-for­rás, Pilis­szent­lász­ló, Spar­ta­cus tan­ös­vény, Jenő-kuny­hó, Bánya­te­tő-kilá­tó útvo­na­lát jár­ták végig a Viseg­rád-hegy­ség vadon­já­ban. Az első alka­lom­mal meg­szer­ve­zett, de szép jövő előtt álló túra sike­rét nem­csak az indu­lók magas szá­ma mutat­ja, hanem a ter­mé­szet­já­ró ren­dez­vényt végig kísé­rő kivá­ló han­gu­lat is. A cél­ba érke­ző­ket a sport­csar­nok­ban az emlék­lap és jel­vény átvé­te­le után for­ró gulyás­le­ves vár­ta.

Úgy vélem az emlék­tú­ra tel­jes mér­ték­ben ele­get tett a kiírás­ban meg­fo­gal­ma­zott cél­ki­tű­zé­sek­nek: Célunk, hogy a viseg­rá­di Áprily-hét­hez kap­cso­ló­dó­an, első alka­lom­mal, hagyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal meg­szer­vez­zük az Áprily Lajos­ról elne­ve­zett emlék­tú­rá­kat. A 12 és 45 km-es túrák cél­ja, hogy Áprily Lajos Viseg­rád­hoz és kör­nyé­ké­hez kötő­dő emlé­ke­i­nek bejá­rá­sá­val mél­tó módon emlé­kez­zünk meg a köl­tő élet­mű­vé­ről, ter­mé­szet- és haza­sze­re­te­té­ről. „

Köszön­jük a szer­ve­zők­nek, ren­de­zők­nek, részt­ve­vők­nek és a támo­ga­tók­nak, hogy az első Áprily-emlék­tú­rát siker­re vit­ték, egy­ér­tel­mű­vé téve a jövő­be­ni foly­ta­tás szük­sé­ges­sé­gét.

Gróf Péter