A huszonnegyedik Vándortúra

A huszonnegyedik Vándortúra

7:00, Nóg­rá­di vár

Már 24. éve, hogy egy őszi reg­ge­len össze­gyű­lünk a Bör­zsönyt öve­ző vala­me­lyik tele­pü­lé­sen, hogy neki­lás­sunk az álta­lá­ban 30 kilo­mé­ter hosszú­ra belőtt Bör­zsöny Ván­dor­tú­rá­nak. 2022-ben Nóg­rád­ra esett a válasz­tás; nem is ért­jük Nóg­rád vár­me­gye név­adó tele­pü­lé­sé­nek miért kel­lett majd negyed szá­za­dot vár­nia, hogy a Ván­dor­tú­ra házi­gaz­dá­ja legyen… Októ­ber 29.-én reg­gel 127-en jelent­kez­nek Károly Viki­nél, Pávó Eme­sé­nél és Pávó Balázs­nál, hogy neki­vág­ja­nak a 28,4 kilo­mé­te­res táv­nak. Bár a hatal­mas köd akár demo­ra­li­zá­ló is lehet­ne, ha a web­ka­me­rák fel­vé­te­lei alap­ján nem tud­nánk, hogy a hideg­pár­na hatá­ra kb. 600 és 700 méter közt van.

8:00, Sós-kút

Bizony ezt a bőv­ízű for­rást csak keve­sen isme­rik, turis­ta­jel­zés sem vezet ide, és talán ez így van jól. Min­den­eset­re idén Kovács Tamás nóg­rá­di bará­tunk ösz­tö­ké­lé­sé­re inkább erre hoz­tuk a Ván­dor­tú­ra útvo­na­lat, mint a már kívül­ről ismert kék­tú­rán. Dóri­nak és Jul­csi­nak ez úton is köszön­jük, hogy vál­lal­ták az ellen­őr­ző pon­tot! A kút­tól a sza­la­go­zás a Hadi­utat keresz­tez­ve fel­ka­nyar­gott a Bör­zsöny kele­ti olda­lán futó hegy­vo­nu­lat gerin­cé­re, majd a Bárány-bérc alatt elér­te a Vere­bes-kaszá­lót, és ott a piros x jel­zést.

10:00, Fol­tán-kereszt

Aho­gyan vár­ha­tó volt, a Vere­bes-kaszá­ló és a Fol­tán-kereszt között, 600 és 700 méter közöt­ti magas­ság­ban jelent meg a Nap. A túrá­ról készült beszá­mo­lók­ban erről a sza­kasz­ról lát­tuk a leg­több fotót. Hoz­zá kell ten­ni, hogy a Három-hárs bükk kated­rá­li­sa bár­me­lyik évszak­ban kivá­ló fotó­té­ma, így a köd­ha­tá­ron, „misz­ti­ku­san” még inkább az volt.

11:00, Csó­vá­nyos

A Bör­zsöny csú­csán aztán 20 fok, nap­sü­tés, pazar kilá­tás illet­ve Jakab Sanyi pecsét­je és pálin­ká­ja vár­ta az indu­ló­kat.

13:00, Király­rét

Az Égés-bérc tete­jén még a hideg­pár­na felett járt a Ván­dor­tú­ra, de aztán szép las­san vissza­eresz­ke­dett a köd­be. A Király­rét felet­ti Vár-hegy így aztán kis­sé feles­le­ge­sen lett bele­sző­ve a prog­ram­ba, bár ne legyünk tel­he­tet­le­nek: a Magas-Bör­zsöny­ben talán min­den­ki jól lakott a lát­vánnyal. Egye­dül az itt pont­őr­ként debü­tá­ló Obre­csány Zsolt bará­tunk lehet elé­ge­det­len, mert ő 6 órán keresz­tül nem csak a túrá­zó­kat vár­ta, hanem a köd fel­osz­lá­sát is.

14:00, Nagy-Kő-hegy

Köz­ben a 10:00-kor indu­ló veze­tett túra mező­nye is elér­te a túra leg­ma­ga­sabb pont­ját, a Szo­ko­lyai-meden­ce felett őrkö­dő Nagy-Kő-hegyet. A kilá­tást per­sze itt sem élvez­het­tük, így jó páran bese­gí­tet­tek a csúcs­ra kerü­lő irány­jel­ző osz­lo­punk össze­sze­re­lé­sé­be, fel­ál­lí­tá­sá­ba. Nóg­rád­ról egyéb­ként 33-an indul­tunk útnak ezen a 12 kilo­mé­te­res túrán, amely a 2018-ban elhunyt For­gács Péter bará­tunk­ra emlé­ke­zik. Idén nagy örö­münk­re velünk tar­tott Péter özve­gye, Bri­gi, és két gyer­me­ke, Vil­lő és Leven­te is!

15:00, Nóg­rád

Bár az első futók már 11:30 körül meg­ér­kez­tek, az indu­lók több­sé­ge dél­után 3 körül ért vissza Nóg­rád­ra, Béla bácsi ven­dég­lő­jé­be, ahol bab­gu­lyás vár­ta a befu­tó­kat. Végül egy ember híján min­den­ki idő­ben meg­ér­ke­zett. A leg­gyor­sabb hölgy Fehér Zita (4 óra 5 perc alatt), míg a leg­gyor­sabb fér­fi­ak Klu­csár Csa­ba, és fia, Mar­cell vol­tak (3 óra 28 perc). Köszön­jük min­den­ki­nek a segít­sé­get, a hama­rabb érke­zők­nek már úton van az okle­vél. Jövő­re a Ván­dor­tú­ra 25. szü­le­tés­nap­ját ünnep­li, mely alka­lom­ból haza­tér Király­rét­re, ahol sok meg­le­pe­tés­sel várunk majd min­den­kit!

Fotók: Cser M. Zol­tán, Dar­nai Árpád, For­gács Bri­git­ta, Fürész And­rea, Hor­nos Béla, Jek­ler Gábor, Kenye­res Osz­kár, Lázár Zol­tán, M. Gieszer Móni­ka, Pol­gár Zsolt, Putz Mik­lós, Sebe­si Kál­mán, Walcz And­rea.

Drón­fo­tók: Dem­jén Zol­tán