Zászlót bontott a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet

Zászlót bontott a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet

IMG_8092

A Duna TV Haza­já­ró című hon­is­me­re­ti és turisz­ti­kai műso­ra rajon­gó­i­nak kez­de­mé­nye­zé­sé­re, a műsor­ké­szí­tők aktív rész­vé­te­lé­vel meg­ala­kult a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let; tag­jai zász­ló­bon­tó össze­jö­ve­telt tar­tot­tak júli­us 26.-án vasár­nap dél­előtt Cso­bán­kán, a Proh­ász­ka Otto­kár Élet Házá­nak udva­rán tar­tott ren­dez­vé­nyen.

A Duna TV misszi­ó­ja és cél­ja is vál­to­zat­lan: a magyar­ság saját kul­tu­rá­lis és tör­té­nel­mi hagyo­má­nya­i­hoz való vissza­ta­lá­lá­sát segí­tő műso­rok készí­té­se, ezt a misszi­ót mara­dék­ta­la­nul tel­je­sí­ti a Haza­já­ró – mond­ta Dobos Meny­hért, a Duna Média­szol­gál­ta­tó Non­pro­fit Zrt. vezér­igaz­ga­tó­ja.

A nép­sze­rű soro­za­tot mél­tat­va kiemel­te, hogy ezek az adá­sok pél­dát mutat­nak magyar­ság­ból a Kár­pát-meden­cé­ben, illet­ve a Duna World jóvol­tá­ból a diasz­pó­rá­ban élők­nek is. A vezér­igaz­ga­tó kije­len­tet­te: ígér­het­jük, hogy amed­dig mi vagyunk, addig a min­den héten „kopog­ta­tó”, sőt „döröm­bö­lő” Haza­já­ró is kép­er­nyőn lesz.

IMG_7454

A Kár­pát-meden­ce magyar­ja­i­nak egy­sé­gét, a soka­kat össze­fű­ző bará­ti köte­lé­kek ere­jét emlí­tet­te köszön­tő­jé­ben Moys Zol­tán, a turisz­ti­kai maga­zin­mű­sor ren­de­ző­je, for­ga­tó­könyv­író­ja, az egy­let egyik ala­pí­tó­ja. Mint mond­ta, ezt az egy­sé­get jel­zi, hogy a zász­ló­bon­tás­ra a Fel­vi­dék­ről, Erdély­ből, Kár­pát­al­já­ról, Dél­vi­dék­ről és Mold­vá­ból is szép szám­mal érkez­tek. A Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let lét­re­jöt­té­nek előz­mé­nye­it ecse­tel­ve úgy fogal­ma­zott: a nézők jelez­ték, hogy nem­csak vir­tu­á­li­san, hanem a való­ság­ban is sze­ret­nék bejár­ni a Kár­pát-meden­ce leg­szebb tája­it, kap­cso­la­to­kat, barát­sá­go­kat épí­te­ni és egy­ben új és erős köte­lé­ke­ket lét­re­hoz­ni. Ennek meg­szer­ve­zé­se, össze­han­go­lá­sa pedig egy ernyő­szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­val a leg­ké­zen­fek­vőbb.

Zászlót bontott a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet

A műsor készí­tői és sze­rep­lői, közöt­tük Kenye­res Osz­kár és Jakab Sán­dor a turisz­ti­kai maga­zin továb­bi cél­ja­i­ról is szót ejtet­tek. Mint az elhang­zott, a Duna TV‑n 4 éve futó műsor­ból eddig 127 rész ment adás­ba, de össze­sen 260 részt ter­vez­nek. Alá­húz­ták: a most lét­re­ho­zott egy­le­tet min­den­ki figyel­mé­be ajánl­ják, aki fon­tos­nak érzi a magyar nem­zet meg­ma­ra­dá­sát és erő­sö­dé­sét. A hazajaroegylet.hu hon­lap már elér­he­tő, pár hóna­pon belül vala­mennyi beba­ran­go­lás­ra érde­mes táj­egy­ség adat­lap­ját, vala­mint az aján­lott szál­lá­sok­ról szó­ló és egyéb fon­tos infor­má­ci­ó­kat is fel­töl­tik rá.

Thu­ma Róbert, az egy­let elnö­ke arra kér­te az anya­or­szá­gi­a­kat és a kül­ho­ni test­vé­re­ket, hogy legye­nek hír­vi­vői a zász­ló­bon­tás­nak, majd név sze­rint is bemu­tat­ta a jelen­lé­vők­nek a 11 ala­pí­tót.

Moys Zol­tán az MTI érdek­lő­dé­sé­re arról szá­molt be, hogy a júli­us 3‑án ala­kult egy­let­nek már­is több száz tag­ja van. Hon­lap­ju­kon keresz­tül magán­sze­mé­lyek és már műkö­dő egye­sü­le­tek, vala­mint támo­ga­tók jelent­ke­zé­sét is vár­ják; az utób­bi­a­két már csak azért is, mert a tag­dí­ja­kon kívül ado­má­nyok­ra is szük­sé­gük lesz ahhoz, hogy fenn­tart­sák magu­kat.

A ren­de­ző-for­ga­tó­könyv­író az „első fecs­kék” között emlí­tet­te a Sem­sey Andor Mecé­nás Kört, amely Szé­kely­véc­kén egy kisebb házat aján­lott fel haza­já­ró pont­ként. Effé­le pont­ból töb­bet is lét­re­hoz­ná­nak, de jel­vény­szer­ző moz­gal­mat és más, a csat­la­ko­zást ösz­tön­ző akci­ót is terv­be vet­tek.

A zász­ló­bon­tó ren­dez­vény részt­ve­vői közös hárs­fa­ül­te­tés­sel fejez­ték ki össze­tar­to­zá­su­kat, dél­után pedig Böj­te Csa­ba feren­ces szer­ze­tes tar­tott szent­mi­sét, ahol meg­ál­dot­ta az Egy­let zász­lá­ját.

(MTI)