Vándortúra 2015

Vándortúra 2015

Nap­fé­nyes őszi idő­ben ren­dez­te meg a Haza­já­ró Egy­let és a Bör­zsöny Akció­cso­port a hagyo­má­nyos Bör­zsöny Ván­dor­tú­rát, októ­ber 24-én, szom­ba­ton. A 36 km-es táv mel­lett – a dobo­gó­kői túra sike­rét figye­lem­be véve – egy rövid, veze­tett, csa­lá­di túrán is végig lehe­tett men­ni. A Verő­cé­ről, a refor­má­tus paró­ki­á­ról indu­ló hosszab­bik távot közel két­szá­zan tel­je­sí­tet­ték, míg a könnyebb túrán majd­nem hat­va­nan vet­tek részt. A túra végén sokan éltek a lehe­tő­ség­gel és a hely­szí­nen belép­tek a Haza­já­ró Egy­let­be.

Köszön­jük Domi­nyák György fény­ké­pe­it!