Virág Panzió — Koltó

Virág Panzió — Koltó

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: 5%

Egy fürdő a sós dézsában és szaunázás: 1000 Ft/fő

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Bencze Zita

Koltó
Fő út 177.
(Románia)

GPS: 47.59631, 23.522

Telefonszám:

00 40 262 289 040
00 40 745 568 538 (mobil)

Weboldal:

http://szallaskolto.ro/

E-mail:Kol­tó már több mint egy évszá­za­da a magyar­ság zarán­dok­he­lye. Pető­fi  Sán­dor és fele­sé­ge Szend­rey Júlia a mézes­he­te­ket Kol­tón, a kalan­dos éle­tű Tele­ki Sán­dor gróf­nak — Pető­fi egyet­len arisz­tok­ra­ta barát­já­nak — kas­té­lyá­ban töl­töt­te. Az itt töl­tött bol­dog hetek emlé­két őrzi ma is a kas­tély­ban beren­de­zett múze­um a park­ban álló páros szo­bor és a som­fa alat­ti kőasz­tal melyen ver­se­it írta a magyar iro­da­lom leg­na­gyobb köl­tő­je. Itt vár­ja nagy sze­re­tet­tel az erre járó haza­já­ró­kat a Virág Pan­zió.

A Virág pan­zió *** egy 8 szobás‑8 für­dő­szo­bás, 2 ebéd­lő­vel ren­del­ke­ző falu­si pan­zió, az udvar­ban 12 sze­mé­lyes sós dézsa és bio sza­u­na áll a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re. Tágas udvar, nagy kert, kis halas­tó­val, áfo­nya ültet­vénnyel biz­to­sít iga­zi falu­si idillt az ide­lá­to­ga­tók­nak .

Nálunk a ven­dég­lá­tás­nak való­sá­gos kul­tu­sza van, itt a ven­dé­get csa­lád­tag­nak tekint­jük, ugyan­itt meg lehet kós­tol­ni a saját ház­tá­ji­ban ter­mesz­tett, bio alap­anya­gok­ból készült házi gaszt­ro­nó­mi­ai külön­le­ges­sé­ge­ket, finom­sá­go­kat az álta­lunk fel­kí­nált reg­ge­li, vacso­ra netán ebéd kere­té­ben. A Virág Pan­zió spe­ci­a­li­tá­sai között talál­juk Pető­fi ked­venc éte­lét, a Göm­böc levest, saját készí­té­sű arany­ér­mes áfo­nya pálin­kát és még sok más finom­sá­got.

Kol­tó Észak-Erdély észa­ki csücs­ké­ben fek­szik körül­vé­ve a mára­ma­ro­si hegyek­kel. A magyar határ­hoz való közel­sé­ge lehe­tő­vé teszi, hogy pihe­nő­hely legyen mind­azok szá­má­ra, akik átuta­zó­ba van­nak és Erdély más vidé­ke­i­re kirán­dul­nak vagy haza­fe­lé tar­ta­nak.

Ugyan­ak­kor több napos itt tar­tóz­ko­dás­ra is aján­lott, mert csil­lag­tú­ra for­má­já­ban egész Mára­ma­ros bejár­ha­tó innen: a ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lók mel­lett a régi falu­si lét­for­mát tekint­ve itt talál­ha­tó Euró­pa egyik leg­érin­tet­le­nebb vidé­ke. Káp­rá­za­tos fatemp­lo­mok közü­lük nyolc a világ­örök­ség része, nép­vi­se­le­tek, hagyo­má­nyok parasz­ti lét­for­ma élő nép­mű­vé­szet vár­ja az ide­lá­to­ga­tó­kat. A falu­ban szál­lást és ellá­tást tudunk biz­to­sí­ta­ni 50–100 sze­mély­nek, enge­dé­lye­zett falu­si ven­dég­há­zak­ban két ágyas, für­dő­szo­bás, igé­nyes körül­mé­nyek között.

Sze­re­tet­tel várunk min­den­kit!