Vadvölgy Panzió — Viharos

Vadvölgy Panzió — Viharos

Uticélok / Kárpátalja / Ungvidék

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: megbeszélés alapján

Csoportos kedvezmény HHTE tagok számára.

Üdvözlő pálinka és pogácsa: ajándék

Kapcsolat


89023 Viharos
Viska 283
(Ukrajna)

GPS: 48.94242, 22.69065

Telefonszám:

+380 50 212 5170

Weboldal:

https://vadvolgy.hu/

E-mail:2002 augusz­tu­sá­ban nyílt meg pan­zi­ónk, mely a Kele­ti-Kár­pá­tok lábá­nál talál­ha­tó Vis­ka (Viha­ros) falu­ban, a Nagy­be­rez­nai járás terü­le­tén, Ung­vár­tól 70 km-re észak­ra, az Uzso­ki-hágó­tól 35 km-re, az Árpád vonal­lal szem­ben. Cso­dá­la­tos hegyek­kel és erdők­kel kör­be­vett részen, a kikap­cso­ló­dás­ra, pihe­nés­re töké­le­te­sen alkal­mas hely­szí­nen, csa­lá­di­as jel­le­gű pan­zi­ónk­ban, magyar ven­dég­sze­re­tet­tel vár­juk a ven­dé­ge­ket.

A főépü­let mel­lett egy fából készült, 100 éves rutén paraszt­ház­ban van még egy három­ágyas elhe­lye­zé­si lehe­tő­ség (szin­tén WC-vel és zuhany­zó­val fel­sze­relt), itt a kutyá­val érke­ző ven­dé­ge­ket is szí­ve­sen lát­juk (elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján).

Pan­zi­ónk alkal­mas csa­lá­di, bará­ti tár­sa­sá­gok foga­dá­sá­ra, több napos ren­dez­vé­nyek, eskü­vők, lebo­nyo­lí­tá­sá­ra. Szer­vez­he­tők pl. osz­tály­ki­rán­du­lá­sok, szer­ve­ze­ti tré­nin­gek, művé­sze­ti és hagyo­mány­őr­ző tábo­rok.

Étte­rem és boro­zó

A föld­szin­ten helyez­ke­dik el a pan­zió összes ven­dé­gét egy­szer­re ellát­ni képes étte­rem, ahol a ven­dé­gek­től füg­gő­en magyar éte­lek, vagy helyi spe­ci­a­li­tá­sok kerül­nek fel­szol­gá­lás­ra. A pan­zi­ó­ban az ár tel­jes ellá­tást fog­lal magá­ban. A reg­ge­li büfé jel­le­gű. Az ebé­det azok a ven­dé­gek, akik egész napos kirán­du­lás­ra men­nek, választ­hat­ják hideg­cso­mag for­má­já­ban is. Az étte­rem átala­kít­ha­tó kon­fe­ren­cia terem­mé is.

Mivel elsőd­le­ges célunk a pan­zi­ó­ban meg­szállt ven­dé­gek zavar­ta­lan pihe­né­sé­nek biz­to­sí­tá­sa, így étter­münk a “nagy­kö­zön­ség” szá­má­ra csak kor­lá­to­zot­tan áll ren­del­ke­zés­re. A pin­ce rész­ben talál­ha­tó a 30 fős boro­zó. A szin­tén a ven­dé­gek nyu­godt pihe­né­sét szol­gál­ja, hogy este 11 óra után a par­ti­kat csak itt, a boro­zó­ban lehet tar­ta­ni.

Bár és Tár­sal­gó

A bár üze­mel­te­té­sé­vel biz­to­sít­juk, hogy min­den­ki meg­ta­lál­ja a szá­má­ra meg­fe­le­lő italt. Fogal­ma­zunk asz­ta­li boro­kat, ége­tett sze­szes ita­lo­kat, remek ukrán sörö­ket és az üdí­tők szé­les válasz­té­kát. A tár­sal­gó sarok­ban TV nézés köz­ben fogyaszt­hat­ják ita­lu­kat ven­dé­ge­ink, tár­sas­já­té­kok és egyéb sza­bad­idős játé­kok biz­to­sít­ják még a szó­ra­ko­zást.

Kert

A pan­zi­ó­hoz 1,5 hek­tár terü­le­tű kert tar­to­zik. Egy része zárt, ahol a sport­pá­lya, pihe­nő hely, napo­zó terasz, a ját­szó­tér és a patak part­ján kiépí­tett ker­ti sütő talál­ha­tó. A kert­ben álló kato­na, az Árpád-vonal fel­rob­ban­tott bun­ke­ré­nek ma sem rozs­dá­ló beton­acél­já­ból készült, az Árpád-vona­lat épí­tők emlé­ké­re. A főbe­já­rat­nál két darab tank elhá­rí­tó gúla áll, melyek szin­tén az ere­de­ti Árpád-vonal­ról szár­maz­nak.

Par­ko­ló

A főbe­já­rat előtt és a zárt udva­ron tér­fi­gye­lő rend­szer­rel ellá­tott, őrzött par­ko­lók biz­to­sí­ta­nak helyet a sze­mély­gép­ko­csik­nak. Az autó­bu­szok­nak az alsó bejá­rat­nál for­du­ló van kiala­kít­va, ahol egy­ben par­kol­hat is.

A patak és a szi­get

A pan­zió háta mögöt­ti hegy­ből ere­dő, a ker­tet keresz­te­ző patak köze­pén kiala­kí­tott kis szi­ge­ten kapott helyet a ker­ti sütő. Cso­por­tok részé­re ebé­det, vacso­rát készí­tünk itt, az idő­já­rás­tól füg­gő­en.