Toronyai-hágó

Uticélok / Kárpátalja / Bereg

A Toronyai-hágó fon­tos határ­át­ke­lő hely volt az ezer éves magyar hatá­ron. Véres ese­mé­nyek tanú­ja volt, 1917. szep­tem­ber 17-én  itt tör­ték be a cári csa­pa­tok, melyek egé­szen Ökör­me­ző­ig vonul­tak. Kato­ná­ink szűk egy hóna­pig tar­tot­ták magu­kat. Ennek állít emlé­ket az itt talál­ha­tó kato­nai teme­tő.