Tordaszentlászló

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

Fenes alatt van egy­ből Tor­da­szent­lász­ló. A mon­da sze­rint Szent Lász­ló a kunok felet­ti győ­ze­lem után a kunok keze­i­ből kisza­ba­dult magyar fog­lyo­kat meg­te­le­pít­vén, ott fényes temp­lo­mot épít­te­tett, s az így kelet­ke­zett falu még ma is Szent Lász­ló nevét vise­li.

Ilyen múlt­tal és örök­ség­gel nem is tehe­tett mást Szent­lász­ló népe, mint min­den vészen át meg­ma­radt magyar­nak itt, a Móc-vidék szo­rí­tó öle­lé­sé­ben. A hősök emlék­mű­ve szim­bo­li­zál­ja Tor­da­szent­lász­ló múlt­ját és jele­nét.

A köz­pont­hoz köze­li park­ban kis­sé meg­ko­pott már a régi kas­tély, amely­ben hosszú ide­je tüdő­sza­na­tó­ri­um műkö­dik. Utol­só tulaj­do­no­sa gróf Szé­che­nyi Mik­lós volt, aki nyá­ri rezi­den­ci­a­ként hasz­nál­ta még a Monar­chia ide­jé­ben.

Szent­lász­ló kalo­ta­sze­gi jel­le­gét leg­in­kább a falu­mú­ze­um őrzi.

Hazajáró epizódban szerepelt: