Tamás István Panzió — Gelence

Tamás István Panzió — Gelence

Uticélok / Székelyföld / Háromszék

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállás: 10%

Túravezetés a környező hegyekbe: ingyen

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Tamás István

527090 Gelence
Szaladár útca 1231.
(Románia, Kovászna megye)

GPS: 45,94429, 26,2457

Telefonszám:

+40 749321485

Weboldal:

http://www.tamasistvanpanzio.com

E-mail:A Tamás Ist­ván Pan­zió a fel­sze­gi műem­lék­temp­lom szom­széd­sá­gá­ban, nyu­godt, ott­ho­nos kör­nye­zet­ben talál­ha­tó. A házi­ak min­dent meg­tesz­nek a ven­dé­gek töké­le­tes kiszol­gá­lá­sa és szó­ra­koz­ta­tá­sa érde­ké­ben.

Szobáink

 • 4 db 2 ágyas szo­ba
 • 2 db 4 ágyas szo­ba
 • 4 db für­dő­szo­ba
 • 1 db kony­ha és nap­pa­li

Szolgáltatások

 • Hűtő
 • Par­ko­lás az udvar­ban
 • Fűtés fával
 • Tűz­ra­kó­hely
 • Zenés esték igé­nyel­he­tők
 • Sze­ke­re­zés / Lovas­szá­no­zás
 • Erdei kirán­du­lá­sok
 • Bakancs­tú­rák
 • Népi mes­ter­sé­gek bemu­ta­tá­sa, és akár tanu­lá­sa
 • Programszervezés/ Ide­gen­ve­ze­tés

Gelence

Fes­tői kör­nye­zet­ben, a mögöt­te emel­ke­dő Musát‑, Asztag‑, Bonyó- és Zer­nye-havas vonu­la­tá­nak lábá­nál fek­szik. A közel 5000 lel­ket szám­lá­ló tele­pü­lés a faki­ter­me­lés és fameg­mun­ká­lás hagyo­má­nyos mes­ter­sé­gét foly­tat­ja, még nap­ja­ink­ban is sokan fog­lal­koz­nak zsin­dely­ké­szí­tés­sel. A köz­ség terü­le­té­ről ősko­ri agyag­ka­ri­kák, füles-kávás bronz­vé­sők és görög érmék kerül­tek a Szé­kely Nem­ze­ti Múze­um gyűj­te­mé­nyé­be. Az Eger nevű helyen kuruc kori pén­zek kerül­tek
nap­vi­lág­ra.

Gelen­ce Kovász­na megye terü­le­tén helyez­ke­dik. Hasz­nos infor­má­ció, hogy Kovász­na megye koráb­ban “Három­szék vár­me­gye” volt.