Szolcsvai Búvópatak-barlang

Szolcsvai Búvópatak-barlang

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

A Toroc­kói-hegy­ség vékony mész­kő­ré­te­ge­i­nek köszön­he­tő­en inkább a kül­ső karszt­je­len­sé­gek­kel büsz­kél­ked­het, ám itt is akad kivé­tel. A Bedel­lői-karszt­fenn­sík víz­nye­lő­i­ben eltű­nő vizek ugyan­is Alsó­szolcs­vá­nál, egy hatal­mas bar­lang­ka­pun kerül­nek újra a fel­szín­re, hogy az Ara­nyost gaz­da­gít­sák.
A bar­lang bejá­ra­ta 35 méter magas és 4 méter szé­les. A kapu­ban kis víz­ál­lás ide­jén is más­fél méte­res víz fogad­ja a láto­ga­tót, ame­lyet ha leküzd szép­sé­ges víz­esé­sek­kel is talál­koz­hat, míg a lát­vá­nyos csepp­kö­vek­kel elkáp­ráz­ta­tó Cso­da­te­rem­be ér. A Cso­da­te­rem utá­ni sza­kasz már csak gya­kor­lott bar­lan­gá­szok­nak aján­lott, amely­ről itt olvas­ha­tunk. 2012 nya­rá­tól a bar­lang bejá­ra­ta vas­ráccsal van lezár­va, láto­ga­tá­sa csak a Gyu­la­fe­hér­vá­ron szé­ke­lő Natu­ra 2000 szer­ve­zet elő­ze­tes enge­dé­lyé­vel lehet­sé­ges. A kapu­ban kis víz­ál­lás ide­jén is más­fél méte­res víz fogad­ja a láto­ga­tót, ame­lyet ha leküzd szép­sé­ges víz­esé­sek­kel is talál­koz­hat, míg a lát­vá­nyos csepp­kö­vek­kel elkáp­ráz­ta­tó Cso­da­te­rem­be ér. A Cso­da­te­rem utá­ni sza­kasz már csak gya­kor­lott bar­lan­gá­szok­nak aján­lott, amely­ről itt olvas­ha­tunk.
A bar­lan­got 1938-ban emlí­tik elő­ször az írá­sok, majd Dr. Balogh Ernő tér­ké­pez­te fel a XX. szá­zad köze­pén. A 80-as évek ele­jén balázs­fal­vi bar­lan­gá­szok kiépí­tet­ték turis­ták szá­má­ra a bejá­ra­ti sza­kaszt, de az árvi­zek elmos­ták a pal­ló­kat, 2012 óta pedig csak enge­déllyel láto­gat­ha­tó. Ez ért­he­tő is, hisz a szolcs­vai Búvó­pa­tak bar­lang­já­ban van Euró­pa leg­na­gyobb dene­vér­po­pu­lá­ci­ó­ja.

A bar­lan­got az Alsó­szolcs­vá­ról indu­ló kék kereszt jel­zé­sen érhet­jük el. A jel­zés asz­falt­úton kanya­rog a Malom-völgy­ben Búvó­pa­tak tele­pig. Szem­ben fel­tű­nik a Bulz-kő, köz­ben meg­ér­ke­zünk egy orto­dox kolos­tor­hoz, amely mel­lett egy régi fatemp­lom is áll. Innen lesé­tá­lunk a patak­hoz, ame­lyen egy len­gő­hí­don kell átkel­ni, mielőtt a bar­lang­hoz érünk. A bar­lang geo­cach­ing olda­la itt talál­ha­tó.

Képek: Hám Péter