Széples-csúcs, Bran, Arcer

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
4/10

Az Arc­ser és a Cib­les csú­csai köz­ti nye­reg­ből cso­dás kilá­tás nyí­lik a szom­szé­dos Rad­nai-hava­sok orma­i­ra, köz­tük a Hor­thy-csúcs­ra is, de lát­hat­juk innen a Mára­ma­ro­si-hava­so­kat, az Arc­ser szik­lás ormát és a Hunya­di-csú­csot is.

Régeb­ben sok vita volt arról, hogy a Szép­les­nek melyik a leg­ma­ga­sabb csú­csa. Nos, ez mára eldőlt, a leg­ma­ga­sabb a Bran, utá­na követ­ke­zik a Szép­les-csúcs. A különb­ség csu­pán 1 méter.

Az Arc­ser ren­del­ke­zik a leg­mar­kán­sabb szik­lák­kal. Főleg az észa­ki és nyu­ga­ti olda­lon sza­kad­nak le mere­de­ken.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: