Szentegyháza

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Kápol­nás­fa­lu és Szent­egy­há­za tör­té­ne­te szo­ro­san össze­fo­nó­dik egy­más­sal. Volt idő, ami­kor együtt alkot­ták Oláh­fa­lu váro­sát. 1876-ban aztán szét­vál­tak, majd 1968-ban, Szent­ke­reszt­bá­nyá­val való egye­sü­lé­se után a falu­ból újra város lett. A kom­mu­niz­mus buká­sa után az Árpád-kori temp­lo­má­ra vissza­utal­va fel is vet­te a Szent­egy­há­za nevet. Mai temp­lo­ma már jóval később, a 18. szá­zad­ban épült.

Az után­pót­lást igen komo­lyan veszik Szent­egy­há­zán. Ennek ékes pél­dá­ja az 1982-ben ala­kult világ­hí­rű Szent­egy­há­zi Gyer­mek­fil­har­mó­nia.

Hazajáró epizódban szerepelt: