Szencsed

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Kis hegyi szór­vány­fa­lu Szen­csed. A legen­dá­ri­um sze­rint Szen­csed neve a tatár betö­rés ide­jé­ből ered, ami­kor a szent­lé­le­ki­ek ide mene­kül­tek, s maguk­kal hoz­ták egyet­len bizo­dal­mu­kat, az oltá­ri­szent­sé­get is. Az újko­ri idők­ben a bogár­fal­vi­ak nyá­ri szál­lás­he­lye volt. A ’30-as évek­ben bein­dult fűrész­üzem­nek köszön­he­tő­en 1966-ban már 152-en éltek itt. Aztán az álla­mo­sí­tás­sal jött a hanyat­lás. A leg­utób­bi nép­szám­lá­lás csu­pán 15 lakót talált Szen­cse­den, így az apró faká­pol­na úgy tűnik elég is a marok­nyi kato­li­kus közös­ség­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: