Székelyszentlélek

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Far­kas­la­ka szom­széd­ja a Fel­ső-Nyi­kó­men­te egyik leg­ősibb tele­pü­lé­se, Szent­lé­lek. 1333-ban Sanc­to Spi­ri­tu néven emlí­tik elő­ször. És a név köte­lez: a 17. szá­zad­ban a tatá­rok két­szer is elpusz­tí­tot­ták, de min­dig újjá­szü­le­tett, Árpád-kori ere­de­tű temp­lo­má­val együtt.

Isten házá­hoz közel egy 150 éves paraszt­ház dísz­lik. Ez az 1977-ben meg­nyílt nép­raj­zi múze­um.

Hazajáró epizódban szerepelt: