Szálláshelyek Pádison — szallas-erdely.hu

Szálláshelyek Pádison — szallas-erdely.hu

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Teljes körű tájékoztatás magyar nyelven, szállásfoglalás, segítség a kirándulások, programok megszervezésében: ingyenes

Minden HHTE tag és családja.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Pásztai Tünde

Bihar megye Pádis
46.596545 , 22.733619
(Románia)

GPS: 46,59655, 22,73362

Telefonszám:

00 36 70 593 47 57

Weboldal:

http://szallas-erdely.hu/megye/bihar/szallas-padis.html

E-mail:A szallas-erdely.hu  web­ol­dal válo­ga­tott erdé­lyi szál­lás­he­lye­ket ajánl magyar ajkú turis­ták­nak.  Ezen az olda­lon nincs több ezer szál­lás­hely, csak néhány min­den régi­ó­ból, de eze­ket bát­ran java­sol­juk min­den­ki­nek, hiszen kipró­bál­tuk, meg­bíz­ha­tó mind.  Külö­nö­sen a Pádis fenn­sí­kon és a Boga völ­gyé­ben, vala­mint az Ara­nyos völ­gyé­ben lévő szál­lás­he­lye­ket ajánl­juk figyel­me­tek­be, mert  itt a hely­is­me­re­tünk révén a túra­út­vo­na­lak kivá­lasz­tá­sá­ban is tudunk segí­te­ni. Rész­le­te­ket az aláb­bi lin­ken talál­tok: http://szallas-erdely.hu/megye/bihar/padis.html

Az Erdé­lyi-szi­get­hegy­ség terü­le­tén a bakan­csos túrák és a hegy­vi­dék­hez kap­csol­ha­tó prog­ra­mok aján­lá­sá­val vál­to­za­tos kikap­cso­ló­dást tudunk szer­vez­ni Neked.  Kipró­bál­ha­tod magad a vad­ví­zi eve­zés­ben, a via fer­ra­ta kiépí­tett útvo­na­la­kon, a ki nem épí­tett bar­lan­gok fel­fe­de­zé­sé­ben – ter­mé­sze­te­sen kép­zett veze­tő és meg­fe­le­lő fel­sze­re­lés biz­to­sí­tá­sa mel­lett.  A biha­ri tér­ség­ben kerék­pá­ros túrá­zás­ra is lehe­tő­ség van, vala­mint Bihar­fü­re­den egy új kaland­park is vár­ja a ven­dé­ge­ket.  A téli spor­tok ked­ve­lő­i­nek sem kell messzebb­re utaz­ni, hiszen két sípá­lyát is talál­hat­nak a tér­ség­ben, a magyar-román határ­tól mind­össze 100 km-re.  Az Erdé­lyi-szi­get­hegy­ség­nek min­den évszak­ban meg­van a maga vará­zsa és min­den évszak­ban élmény­dús szó­ra­ko­zá­si lehe­tő­sé­ge­ket kínál min­den kor­osz­tály­nak.

Akár a prog­ra­mok­hoz kere­sel szál­lás­le­he­tő­sé­get, akár meg­tet­szett neked egy pan­zió és a kör­nyé­kén kere­sel prog­ra­mo­kat, tudunk segí­te­ni.  Sze­mé­lye­sen tart­juk a kap­cso­la­tot a pan­zi­ók­kal és a turis­ták­kal egy­aránt.  Ez az oldal nem egy auto­ma­ti­zált web­lap, ahol csak be kell jelöl­nöd, hogy met­től med­dig akarsz szál­lást fog­lal­ni. Itt meg­hall­gat­juk a kíván­sá­ga­i­dat, igyek­szünk igé­nye­id­nek meg­fe­le­lő szál­lást aján­la­ni Neked.  Sőt, le is bonyo­lít­juk a szál­lás­fog­la­lást  a  leg­egy­sze­rűbb módon, a leg­több eset­ben még a költ­sé­ges kül­föl­di ban­ki uta­lá­sok­ra is van áthi­da­ló meg­ol­dá­sunk.  Magyar nyel­ven, magyar tele­fon­szá­mot tár­csáz­va kapsz rész­le­tes tájé­koz­ta­tást.   Segí­tünk cégek­nek csa­pat­épí­tő  tré­ning­hez ide­á­lis hely­színt talál­ni, bará­ti tár­sa­sá­gok­nak, csa­lá­dok­nak meg­szer­vez­ni a nya­ra­lást.  Ha egy felejt­he­tet­len hegy­vi­dé­ki szil­vesz­te­ri bulit sze­ret­nél,  akkor is for­dulj hoz­zánk biza­lom­mal.  Ha még soha nem jár­tál Erdély­ben  vagy a Par­ti­um­ban, de ter­ve­zel egy utat, csak nagyon sok a kér­dés, hívj bát­ran, segí­tünk.  Szál­lás­he­lye­ink és a tér­ség­ben talál­ha­tó szol­gál­ta­tá­sok kíná­la­tát folya­ma­to­san bővít­jük, ezért érde­mes gyak­ran meg­lá­to­gat­ni hon­la­pun­kat is.

A Haza­já­ró Egy­let tag­ja­i­nak rész­le­tes infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk magyar nyel­ven, segí­tünk meg­ter­vez­ni a túrá­kat, lebo­nyo­lít­juk a szál­lás­fog­la­lást,  az Erdé­lyi-szi­get­hegy­ség terü­le­tén pedig prog­ra­mo­kat, aktív kikap­cso­ló­dá­si lehe­tő­sé­ge­ket  is tudunk aján­la­ni.