Szabó Pincészet — Karancs

Szabó Pincészet — Karancs

Uticélok / Délvidék / Szlavónia

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Borkóstoló és vacsora: 10%

6 tételes borkóstoló: 10%

Marhapörkölt borkóstolóval: 10%

Aperitiv a borkóstoló és a vacsora előtt: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Bálint Szabó Anasztázia

31315 Karancs
Vasút utca 146
(Horvátország)

GPS: 45.76163, 18.68579

Telefonszám:

00 385 989 64 52 37

Weboldal:

http://szabokaranac.com/hu/

E-mail:Csa­lá­dunk már több évszá­za­da készít bort. A hagyo­mány­őr­zés­ről tanús­ko­dik az 1633-ból ere­dő csa­lá­di címe­rünk. Mára már a jel­ké­pünk­ké vált, amely a boros cím­ké­ink egyik fő alko­tó­ele­me is. 2016 decem­be­ré­ben meg­kap­tuk a “Hor­vát­or­szág falu­si turiz­mu­sá­nak nap­ra­for­gó­ja” neve­ze­tű külön­dí­jat a hor­vát bor­tu­riz­mus­ban való nem­ze­ti kisebb­ség hagyo­má­nyá­nak sike­res interp­re­tá­lá­sért. 

A Báni-hegy dél­fek­vé­sű domb­ol­da­lá­ra tele­pí­tett sző­lő­ül­tet­vé­nye­ik garan­tál­ják a kivá­ló minő­sé­gű alap­anya­got. A kíná­la­tunk­ban védett föld­raj­zi ere­de­tű, kivá­ló minő­sé­gű szá­raz borok – olasz­riz­ling, sau­vi­gnon blanc, pinot blanc, rosé, caber­net sau­vi­gnon és mer­lot – talál­ha­tó.

Sze­re­tet­tel vár­juk az új, 50 férő­he­lyes kós­to­ló­ter­münk­ben, ahol több mint száz éves fából készült pado­kon üldö­gél­ve az ide­lá­to­ga­tók meg­kós­tól­hat­ják a karan­csi vidék lan­ká­in ter­mett sző­lő­ből készült boro­kat.