Sipote-vízesések

Sipote-vízesések

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
4/10

Nem is iga­zi karszt­hegy­ség az olyan, ame­lyik­nek nincs egy tisz­tes­sé­ges mész­tu­fa víz­esé­se. A Toroc­kói-hegy­ség­ben a Sipo­te vál­lal­ta magá­ra ezt a sze­re­pet. A Bedel­lői-pla­tó szé­lé­ről indu­ló víz­fo­lyás több lép­cső­ben érke­zik le az Ara­nyos­hoz. A leg­lát­vá­nyo­sabb fel­ső víz­esés­hez több turis­ta­út is vezet, a közép­ső­höz egy ösvény, de az alsó, ara­nyo­si mész­tu­fa­gát sem utol­só lát­vány, amely az autó­út mel­lett van.

A fel­ső víz­esés meg­kö­ze­lít­he­tő az Ara­nyos­lon­ka és a szolcs­vai Búvó­pa­tak-bar­lang közt futó piros három­szö­gön és a Szolcs­va és Bedel­lő köz­ti piros keresz­ten. Mind­két útvo­nal han­gu­la­tos, móc nyá­ri szál­lá­sok­kal, zsup­fe­de­les házak­kal meg­szórt lege­lő­kön vezet, miköz­ben a Bedel­lő hófe­hér szik­lái szol­gál­tat­ják a hát­te­ret. Az Ara­nyos­nál lévő mész­tu­fa víz­esés­hez elég a 75-ös út men­tén meg­áll­ni.

Képek: Hám Péter