Prázsmár

Prázsmár

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
2/10

A szá­szok­nak már se híre, se ham­va Prázs­má­ron, de temp­lom­erőd­jük olyan épen meg­ma­radt, mint­ha teg­nap lett vol­na ben­ne az utol­só isten­tisz­te­let. A Német Lovag­rend kezd­te el a temp­lom épí­té­sét 1218-ban. Miu­tán őket kiűz­ték, kora góti­kus stí­lus­ban folyt tovább az épít­ke­zés. Érde­kes­sé­ge, hogy a temp­lom­ha­jó­ból közé­pen emel­ke­dik ki a nyolc­szö­gű temp­lom­to­rony. A tatár­já­rás után meg­erő­sí­tet­ték. A vár­fal­ba 275 darab kis kam­rát épí­tet­tek, min­den csa­lád­nak egyet-egyet. Béke­idő­ben rak­tár­nak hasz­nál­ták, veszély ese­tén mene­dé­ket nyúj­tott.

A temp­lom a Világ­örök­ség része. A bor­dás bol­to­zat, a csúcs­ívek, a záró­kö­vek, és a kivé­te­les, 15. szá­za­di Szent Kereszt-szár­nya­sol­tár egy olyan letűnt kor hagya­té­kai, mely­nek szel­le­mét föl­di erő­vel nem lehet elpusz­tí­ta­ni.

Hazajáró epizódban szerepelt: