Pereniz-nyereg

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
7/10

Ezen a részen már a jel­zé­sek és táb­lák aktí­vabb turis­ta élet­ről tanús­kod­nak. Kár­pát­al­ján Tri­a­non után az álla­mi támo­ga­tá­sú Cseh-Szlo­vák Turis­ta Klub fek­te­tett komoly mun­kát a hegyek fel­tá­rá­sá­ba. Ami­kor Kár­pát­al­ja haza­tért, a határ­men­ti turis­ta­for­gal­mat a len­gye­lek­kel kötött határ­zó­na egyez­mény len­dí­tet­te fel, amely­nek értel­mé­ben a len­gye­lek átjár­hat­tak a Tisza for­rás­vi­dé­ke­i­re, míg a magya­rok a határ­hegy­sé­gek len­gyel lej­tő­in köz­le­ked­het­tek sza­ba­don. Az erdő­ha­tár fölött, a Kis-Szi­vu­lá­tól már magas­he­gyi viszo­nyok vár­nak.