Papuk-csúcs

Papuk-csúcs

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
6/10

A Papuk-hegy­ség leg­ma­ga­sabb pont­ján bár kato­nai loká­tor ékte­len­ke­dik, de ettől még meg lehet mász­ni. A 953 méter magas csúcs nyu­gat felé egy éle­sebb gerinc­cel sza­kad le, innen kivá­ló kilá­tó­pon­tok nyíl­nak déli irány­ba. A leg­rö­vi­debb út a Veli­ke és Dar­nóc köz­ti útról indul, ha innen indu­lunk, az Ivac­ka gla­vát és az Uvi­r­alj­ka-bar­lan­got is útba ejt­het­jük. A nyu­ga­ti irány­ból pró­bál­ko­zók­nak Raj­nai Richárd leírá­sát és vide­ó­ját ajánl­juk indu­lás előtt.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a csúcs.
Magas­ság: 953 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: a Papu­kon átke­lő Veli­ke és Dar­nóc közöt­ti útról (5,3 km; 2 óra 10 perc; 338 méter szint­emel­ke­dés).