Oroszhegy

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Orosz­hegy közép­ko­ri ere­de­tű Nagy­bol­dog­asszony temp­lo­má­ról és szé­kely ven­dég­sze­re­te­té­ről híres. A temp­lom főol­tár­ké­pe Mária menny­be­me­ne­te­lé­ről tudó­sít. Kiemel­ke­dő érték a Szent Kata­lin misz­ti­kus eljegy­zé­sét ábrá­zo­ló 17. szá­za­di kép is.

Udvar­hely­szék egyik leg­ősibb és leg­né­pe­sebb tele­pü­lé­se meg­úju­ló szel­le­mé­vel és épí­tett örök­sé­ge­i­vel egy erős, szebb jövőt épí­tő közös­ség­ről tanús­ko­dik.

Hazajáró epizódban szerepelt: