Nevicke

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
3/10

Az Ung folyó felet­ti szik­lán ma is büsz­kén mere­de­ző közép­ko­ri erőd iga­zi strá­zsa­ként tor­nyo­sul a völgy fölé. A romok mögöt­ti pla­tón Wag­ner Károly kincs­tá­ri főer­dő­ta­ná­csos gon­do­zott par­kot léte­sí­tett, melyet a hábo­rú után ala­po­san meg­ron­gál­tak. A nevic­kei vár falai már a tatár­já­rás előtt erős védel­me­zői vol­tak hazánk kele­ti vége­i­nek. A 13. szá­zad­ban Aba Ama­dé meg is erő­sí­tet­te, majd a Dru­get­hek keze nyo­mán nyer­te el vég­le­ges alak­ját. A vár sűrűn cse­rél­te gaz­dá­it, ám még­sem ost­rom, hanem az aggo­da­lom lett a vég­ze­te: ami­kor I. Rákó­czi György elfog­lal­ta, fél­ve attól, hogy a csá­szá­ri­ak később fel­hasz­nál­ják elle­ne, lerom­bol­tat­ta.

Soká­ig elha­gya­tot­tan áll­tak a romok, s csak a 19. szá­zad végén kezd­ték meg hely­re­ál­lí­tá­sát.

Hazajáró epizódban szerepelt: