Nekcse vára

Nekcse vára

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
4/10

Nek­cse várá­nak tör­té­ne­té­ben 1608 neve­ze­tes év volt. A Fran­jo Kolak­o­vic és Antun Sla­ve­tic vezet­te szla­vón fel­ke­lők ebben az évben ütöt­tek raj­ta Hussze­in pozse­gai pasa csa­pa­ta­in Nek­cse vára alatt. A fel­ke­lők török­nek öltöz­ve, les­ből támad­tak a törö­kök­re, akik közül 300-at le is vág­tak. Hussze­in pasa azt hit­te, hogy ellen­fe­le, a nek­csei aga kato­nái haj­tot­ták vég­re a táma­dást, ezért azt bepa­na­szol­ta a budai pasá­nál, aki tár­gya­lás nél­kül fel­akaszt­tat­ta az agát. A 14. szá­zad ele­jén, az Aba nem­be­li Nek­csei Sán­dor épít­tet­te vár egyéb­ként 1541-ben került török kéz­re. Mikor a kör­nyék­be­li várak sor­ra sza­ba­dul­tak fel, 1687-ben a török őrség elhagy­ta a várat. Igaz, 1690-ben már újra ost­ro­mol­ta, de a táma­dást a keresz­tény őrség vissza­ver­te. Mikor a török veszély elmúlt, jelen­tő­sé­ge meg­szűnt. A sor­sá­ra hagyott vár­ból mára csak egy torony maradt a Krin­di­ja-hegy­ség egyik bér­cén, mely Bedem­grad néven őrkö­dik a török hábo­rúk emlé­kei felett.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a vár­rom.
Magas­ság: 402 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: a D53-as úttól a szla­vó­ni­ai piros jel­zé­sen (1,6 km; 45 perc; 163 méter szint­emel­ke­dés).