Nagy Magyarország Park — Királyszállás

Nagy Magyarország Park — Királyszállás

Uticélok / Anyaország / Fejér megye

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A mindenkori szálláshely árakból.: 30%

A kedvezményt a Hazajáró Egylet tagja+1 fő veheti igénybe.

Kapcsolat


8045 Isztimér
Királyszállás u. 3.
(Magyarország)

Bár a cím Isztimérhez tartozik, de messze kívül esik a településen. Várpalota felől a Tési úton keresztül közelíthető meg. Fontos tudni, hogy park területén nincsen mobil térerő!


GPS: 47.25034, 18.10887

Telefonszám:

+3622271090 (recepció)

Weboldal:

https://www.nagymagyarorszagpark.hu/

E-mail:A Nagy-Magyar­or­szág Park Király­szál­lá­son, a Dél-kele­ti Bakony erdő­vel körül­vett, külön­le­ge­sen szép részén talál­ha­tó, Vár­pa­lo­tá­tól 6 km távol­ság­ra. A Nagy-Magyar­or­szág Park nem csak a pihe­nést szol­gál­ja, kiépí­tett inf­ra­struk­tú­rá­já­val és fel­újí­tott épü­le­te­i­vel, szál­lás- és étke­zé­si lehe­tő­sé­ge­i­vel ide­á­lis hely­szí­ne kon­fe­ren­ci­ák­nak, kép­zé­sek­nek, tábo­rok­nak, osz­tály­ki­rán­du­lá­sok­nak, erdei isko­lák­nak, fesz­ti­vá­lok­nak, kul­tu­rá­lis és sport­ren­dez­vé­nyek­nek.

A fel­újí­tott vadász­kas­tély épü­le­té­ben szál­lás­he­lyek, házi­mo­zi rend­szer­rel ellá­tott, kor­sze­rű kon­fe­ren­cia­te­rem, étte­rem, kávé­zó, vár­ja a ven­dé­ge­ket. Kiépí­tés alatt áll sószo­bá­val, sza­u­ná­val és masszázs­me­den­cé­vel fel­sze­relt bel­té­ri well­ness-rész­leg is. Az épü­let föld­szint­je aka­dály­men­te­sí­tett. A vadász­kas­tély­ban össze­sen 35 fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas, 11 tágas, für­dő­szo­bás szo­ba talál­ha­tó.

A sza­bad­idő­park terü­le­tén 4 önál­ló ven­dég­ház (Fel­vi­dék Ház, Dél­vi­dék Ház, Kár­pát­al­ja Ház és Par­ti­um Ház), a köze­li Hét­ház­pusz­tán pedig továb­bi 2 vadász­ház (Őrvi­dék Ház, Nedec­vi­dék Ház) össz­köz­mű­ves, hűtő-fűtő klí­má­val ellá­tott, de egye­di, cse­rép­kály­ha­fű­tés­sel is fűt­he­tő, és össze­sen 52 ven­dég foga­dá­sá­ra alkal­mas. A park elkü­lö­ní­tett részén, védett közös­sé­gi terü­let­tel ren­del­ke­ző Kár­pá­tia Kem­ping lakó­ko­csi­park­ja és sátor­he­lyei nyá­ron továb­bi 40–60 fő elhe­lye­zés­re adnak lehe­tő­sé­get.

A park terü­le­tén műkö­dő Kár­pá­tia Étte­rem és Kávé­zó, vala­mint a “Nem felej­tünk” erdei fala­to­zó szín­vo­na­las ven­dég­lá­tást biz­to­sít. A láto­ga­tók a‑la-car­te aján­la­tok közül választ­hat­nak. A hagyo­má­nyos magyar ízvi­lá­gú éte­lek mel­lett Har­gi­ta Gyön­gye ásvány­vi­zek, Csí­ki és Zir­ci Apát­sá­gi Sörök, vala­mint Kár­pát-meden­cei tör­té­nel­mi magyar borok sze­re­pel­nek a kíná­lat­ban.

A park meg­ha­tá­ro­zó épü­le­te a 450 négy­zet­mé­te­res, üveg­fa­lú Hun­gá­ria ren­dez­vény pavi­lon, amely 120 fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas és hely­színt biz­to­sít külön­fé­le szín­vo­na­las ren­dez­vé­nyek­nek (kon­fe­ren­ci­ák, eskü­vők, kiál­lí­tá­sok, tré­nin­gek, kép­zé­sek, tanács­ko­zá­sok stb.). A park ren­ge­teg lehe­tő­sé­get kínál az aktív pihe­nés­re, kikap­cso­ló­dás­ra, szó­ra­ko­zás­ra: muzeo­ló­gus veze­té­sé­vel láto­gat­ha­tó a Tri­a­non Múze­um idő­sza­ki kiál­lí­tá­sa, gya­lo­gos, kerék­pá­ros, lovas túrák a Burok-völgy cso­dá­la­tos ter­mé­sze­ti kör­nye­ze­té­ben, sza­bad­té­ri dézsa­für­dő és sza­u­na, bog­rács­fő­zé­si és sza­lon­na­sü­té­si lehe­tő­ség teszi feled­he­tet­len­né a Nagy-Magyar­or­szág Park élményt.

A park terü­le­tén garan­tált a világ­tól elvo­nu­lás, nincs tér­erő. Az apart­man­há­zak­ban nincs inter­net, wifi szol­gál­ta­tást az Erdély Vadász­kas­tély­ban biz­to­sí­tunk ven­dé­ge­ink­nek!